Till regionspecifikt innehåll

Jämlik vård

En stor del av RCCs arbete med den nationella cancerstrategin har som övergripande mål att bidra till en mer jämlik cancervård. En mer jämlik och patientfokuserad vård ingår som en dimension i flera av de kriterier som utgör RCCs samlade uppdrag.

Sammanställning över publicerade studier

Jämlik cancervård har undersökts i flera vetenskapliga studier baserade på data från regionala och nationella kvalitetsregister. Resultaten visar att det förekommer socioekonomiska skillnader i handläggning (utrednings- och behandlingsintensitet) och överlevnad. Orsakerna kan bero på flera faktorer, så som handläggning i hälso-och sjukvårdssystemet, patientens allmänna hälsotillstånd, kunskap, värderingar och val samt kommunikationen mellan läkare och patient.

RCC Uppsala Örebro har sammanställt en lista över hittills publicerade studier. Varje studie presenteras med en länk till en engelsk sammanfattande text samt en kortfattad slutsats på svenska.

Jämlik cancervård har även uppmärksammats i rapporter från Socialstyrelsen och Riksdagens utredningstjänst.

RCCs sammanställning över publicerade studier (pdf, nytt fönster)

Socialstyrelsens rapport Cancerförekomst i Sverige 2011 (pdf, nytt fönster)

Rapport: Cancervården - utmaningar och möjligheter 2015, Sveriges riksdag

Kriterier med jämlikhetsaspekter

Nationella vårdprogram

De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Hela tanken med dessa behandlingsrekommendationer är just att alla patienter ska få tillgång till samma goda och likvärdiga vård – oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status.

Nivåstrukturering

Regionala cancercentrums arbete med koncentration av högspecialiserad cancervård till färre platser i landet än sex har en tydlig koppling till att åstadkomma en mer jämlik vård. Arbetet ska säkerställa att alla patienter får tillgång till den allra bästa expertisen i landet när deras sjukdom kräver komplicerade och komplexa åtgärder.

Standardiserade vårdförlopp

Grundtanken med standardiserade vårdförlopp är att alla patienter ska få samma möjligheter att snabbt bli utredda och komma under behandling. Alla ska utreda patienter på samma standardiserade sätt, utan att ge avkall på vare sig kvalitet eller patientens behov och situation. Man ska inte behöva vänta längre på undersökning än vad som är medicinskt motiverat och man ska inte behöva vänta längre i region A än man gör i region B.

Kontaktsjuksköterskor

Genom att alla cancerpatienter som önskar erbjuds en fast vårdkontakt och får en individuell vårdplan förbättras informationen och kommunikationen mellan patienten och vårdenheten, att skapa tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och att stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården. Att fler patienter i cancervården får tilgång till kontaksjuksköterska.

Multidisciplinära konferenser

Multidisciplinär konferens är ett allt vanligare och viktigare inslag i bedömningen och behandlingen av patienter med cancer. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det både viktigt och glädjande att allt fler patienter blir bedömda i en lokal, regional eller nationell multidisciplinär konferens inom allt fler diagnoser. Idag får till exempel alla patienter som behöver botande kirurgi för peniscancer en bedömning av ett nationellt multiprofessionellt team, oavsett var i landet patienterna bor.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Arbete med jämlik vård inom RCC Stockholm Gotland

Det finns skillnader i cancervården som inte kan förklaras av att patienter har olika medicinska förutsättningar eller behov. Olika grupper är mer eller mindre benägna att delta i screening, söka vård, delta i studier, ställa krav eller ifrågasätta om vården inte fungerat optimalt.

Förklaringen till dessa skillnader finns på många olika nivåer, från det som händer vid mötet mellan sjukvårdspersonal och patienter till rent organisatoriska orsaker och patientens förutsättningar och livsstil.

Därför har RCC Stockholm - Gotland fokuserat på att skapa en jämlik cancervård vård och det genomsyrar hela vår verksamhet. Flera åtgärdsförslag i cancerplan 2016 – 2019 syftar till att minska omotiverade skillnader.

Här är några konkreta exempel på hur RCC arbetar för att minska omotiverade skillnader:

Införande av avgiftsfri mammografiscreening

Diagnostiskt centrum

Uppstart av flera nya patientföreningar

Bröstcentrum

Patientens rätt till ny medicinsk bedömning

Cancerrehabiliteringscentrum

Ny metod för screening av tjock- och ändtarmscancer, Vårdgivarguiden

Utvecklat informationsmaterial kring mammografi anpassat för personer med funktionsnedsättning

Mångkulturell satsning kring cancer tillsammans med Botkyrka kommun

All personal vid RCC Stockholm – Gotland samt regionala processledare har genomgått en certifierad utbildning i jämlik vård.

Om jämlik hälso- och sjukvård

Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, sexuell läggning eller etnisk och religiös tillhörighet.

Nyhetsartiklar - publicerade på RCC:s webbplats

Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland vinner SLL:s jämställdhetspris

Jämlik vård med kommunsamverkan

Hälsoinformatörer ökar kunskapen om cancer i Sigtuna

Uppskattad spridningskonferens om Botkyrkaprojektet