MENY


15
OKT
2019

Uppsala Örebro

Komplikationer efter behandling diskuterades på regiondagen

Under regiondagen för övre gastrointestinal cancer diskuterades komplikationer efter kirurgisk och/eller onkologisk behandling. Även kommunikation och överlämningar vid komplexa fall stod på agendan.


14
OKT
2019

Uppsala Örebro

Palliativ vård för barn uppmärksammas världen över

Under lördagen den 12 oktober uppmärksammades hospice och palliativ vård världen över, genom temadagen World hospice and palliative care day. Dagen före, 11 oktober, var fokus mer specifikt på barns palliativa vård, vilken uppmärksammades genom kampanjen #HatsOn4CPC (hats on for children’s palliative care).


8
OKT
2019

Uppsala Örebro

Region Dalarna satsar på SVF inom primärvården

Under hösten 2019 pågår en utbildningssatsning inom primärvården i Region Dalarna. Satsningen syftar till att stärka arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) och cancerrehabilitering på regionens vårdcentraler.


4
SEP
2019

Uppsala Örebro

Ljuspunkten – en träffpunkt för patienter och närstående i Gävleborg

Måndagen den 2 september 2019 invigdes Ljuspunkten – en träffpunkt för patienter med cancer och dess närstående. Projektet Ljuspunkten initierades av sex patientföreningar i Gävleborg och finansieras genom RCC Uppsala Örebros satsning på patientsamverkan. – Man behöver träffa varandra. Ingen ska behöva vara ensam med sin cancersjukdom, säger projektledaren Lena Öberg.


13
JUN
2019

Uppsala Örebro

RCC:s roll i det nationella systemet för kunskapsstyrning

Ett nationellt övergripande system för kunskapsstyrning (KSS) inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren börjat ta form. Detta har på vissa håll resulterat i en osäkerhet kring RCC:s framtida roll. Därför har RCC Uppsala Örebro sammanställt ett informationsbrev som förklarar vår roll i kunskapsstyrningssystemet.


12
JUN
2019

Uppsala Örebro

Ny version av nutritionsomhändertagande för matstrups- och magsäckscancer

En uppdaterad version av sammanställningen av nutritionsbehandling vid matstrups- och magsäckscancer i Uppsala-Örebroregionen har publicerats. I den nya versionen finns ett avsnitt om exokrin pankreasinsufficiens efter gastrektomi samt ett avsnitt om kosten vid palliativ behandling.

Uppsala Örebro

Topplista för canceranmälningar – hur går det för din klinik?

Med hjälp av RCC Uppsala Örebros topplista för canceranmälningar har kliniker möjlighet att följa utvecklingen av sin inrapportering till cancerregistret. Listan är begränsad till kliniker med tio eller fler fall under aktuell redovisningsperiod.


11
JUN
2019

Uppsala Örebro

Samtliga sju regioner medverkar i bäckenrehab-satsning

Den sjukvårdsregionala satsningen på rehabilitering för personer med bäckenbesvär till följd av cancer har lockat medverkan från samtliga sju regioner i Uppsala Örebro sjukvårdsregion. Satsningen går ut på att respektive region, med ekonomiskt stöd från RCC, genomför ett projekt med syfte att praktiskt implementera den nationella vägledningen för bäckenrehabilitering i regionen.


2
MAJ
2019

Uppsala Örebro

Christiane Ricken ny processledare för palliativ vård

Christiane Ricken, läkarchef på onkologkliniken i Karlstad, har under våren tillträtt som processledare för RCC:s sjukvårdsregionala vårdprocessgrupp för palliativ vård i Uppsala Örebro – en plats som varit vakant sedan 2015. Christiane medverkar sedan 2011 i det palliativa teamet i Karlstad och sedan 2017 i Värmlands palliativa råd samt i rådets utbildningsgrupp.


29
APR
2019

Uppsala Örebro

RCC erbjuder läkarstudenter stöd vid vetenskapliga projektarbeten

Som ett led i RCC:s uppdrag att främja forskning på cancerområdet erbjuder RCC Uppsala Örebro studenter på läkarprogrammen i Uppsala och Örebro rådgivning och metodstöd till registerbaserade studentarbeten inom programmet.


24
APR
2019

Uppsala Örebro

Fördelar med S-formad blåsa efter operation vid urinblåsecancer

Den S-formade ”nya urinblåsan” av tunntarm fungerar bättre efter operation av urinblåsan än den U-formade. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro. – Studien visar att den S-formade blåsan av tunntarm gav minst urinläckage efter att urinblåsan opererats bort, säger Tomas Jerlström, överläkare på urologiska kliniken vid USÖ tillika processledare för RCC:s sjukvårdsregionala vårdprocessgrupp för urinblåse- och urinvägscancer, i ett pressmeddelande.


17
APR
2019

Uppsala Örebro

Nytillträdd cancersamordnare på besök i Uppsala Örebro

Hans Hägglund tillträdde som nationell cancersamordnare tidigare under våren och har lång erfarenhet inom cancersjukvården, bland annat som verksamhetschef på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Tisdagen den 16 april besökte han RCC Uppsala Örebro för att lära känna personalen och diskutera viktiga frågor.


4
APR
2019

Uppsala Örebro

Dialogmöten ger förutsättningar för lokala och sjukvårdsregionala förbättringar

Under hösten 2017 genomfördes de första dialogmötena för njur- och urinblåsecancer i Uppsala Örebro sjukvårdsregion. Under våren 2019 har runda nummer två av dialogmöten genomförts, med målet att stötta och inspirera sjukvårdens arbete med att förbättra vårdprocessen – såväl i hela sjukvårdsregionen som lokalt på sjukhusen.


15
MAR
2019

Uppsala Örebro

Årsberättelse från patient- och närståenderådet i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebros patient- och närståenderåd har under 2018 bland annat varit delaktiga i framtagandet av den uppdaterade cancerplanen, som började gälla 1 januari 2019. Rådet har även haft representation i den nationella arbetsgruppen för patientsamverkan, som under året producerat en nationell webbutbildning för RCC:s patient- och närståendeföreträdare.


28
FEB
2019

Uppsala Örebro

Sjukvårdsregional satsning på bäckenrehabilitering

Under 2019 gör RCC Uppsala Örebro en sjukvårdsregional satsning på rehabilitering för personer med bäckenbesvär till följd av cancer. Satsningen går ut på att praktiskt införa den nationella vägledningen för bäckenrehabilitering i sjukvårdsregionens sju regioner.


14
FEB
2019

Uppsala Örebro

Patient- och närståenderådet – en viktig kugge i cancervårdens utveckling

Regionala cancercentrums patient- och närståenderåd (PNR) ingår som ett självständigt råd i respektive RCC:s organisation. Rådet ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC, i syfte att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen.


12
FEB
2019

Uppsala Örebro

Camilla Woll ny cancersamordnare i Region Uppsala

Tjänsten som cancersamordnare i Uppsala har sedan en tid tillbaka varit vakant, men från och med den 25 mars innehas den av Camilla Woll, forskningssjuksköterska på Akademiska sjukhuset.


31
JAN
2019

Uppsala Örebro

Bättre dialog i livets slutskede tack vare palliativa ombud

När all botande och bromsande behandling avslutas och vården övergår till palliativ vård i livets slutskede hålls brytpunktssamtal. Tack vare palliativa ombud har utvecklingen av den palliativa vården i Värmland gått framåt, och antalet brytpunktssamtal ökat.


25
JAN
2019

Uppsala Örebro

Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset certifierad inom äggstockscancerkirurgi

Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala har certifierats som europeiskt centrum för avancerad äggstockscancerkirurgi. Bakom kvalitetsutmärkelsen, som gäller under fem år, står den europeiska organisationen för gynekologisk cancer, ESGO.


24
JAN
2019

Uppsala Örebro

Universitetssjukhuset Örebro utsett till Sveriges bästa universitetssjukhus

Tidningen Dagens Medicin har utsett Universitetssjukhuset Örebro till Sveriges bästa universitetssjukhus. Varje år utser DM de bästa sjukhusen i tre olika klasser – universitetssjukhus, mellanstora sjukhus och mindre sjukhus. Även andra sjukhus i Uppsala-Örebroregionen rankades högt i respektive klass.