MENY


18
MAR
2015

Uppsala Örebro

Nytt nationellt vårdprogram för lungcancer

Arbetet med detta nationella vårdprogram för lungcancer initierades av Planeringsgruppen för lungcancer men har slutförts i ett samarbete med Regionala cancercentrum i samverkan.

Uppsala Örebro

Landstingens handlingsplaner inlämnade

Enligt avtalet mellan regeringen och SKL ska landstingen i Uppsala-Örebroregionen lämna in en handlingsplan som beskriver hur man avser att införa standardiserade vårdförlopp för de fem första diagnoserna, AML, huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar.


5
MAR
2015

Uppsala Örebro

Utbildning för kontaktsjuksköterska anordnas i Uppsala-Örebroregionen

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta kontakt i cancersjukvården med ett definierat uppdrag. Kursens syfte är att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget och verka i cancervårdens processorienterade arbetsform. Kursen grundas i de patientcentrerade kriterier som ska utmärka regionalt cancercentrum. 


2
MAR
2015

Uppsala Örebro

Workshop om handlingsplan för införandet av standardiserade vårdförlopp

Den nationella satsningen på kortare väntetider och införandet standardiserade vårdförlopp (SVF) kräver att alla landsting i Sverige tar fram en handlingsplan som beskriver hur landstingen avser att införa SVF.