Mål och vision

”Regionalt samarbete för att minska insjuknandet i cancer och för en utvecklad cancervård med patientens fokus” är RCC:s vision.

För att förverkliga den nationella cancerstrategin arbetar vi tillsammans för en cancervård som ska vara patientfokuserad, säker, jämlik, i rätt tid, kunskapsbaserad, ändamålsenlig och effektiv. För patienten kommer detta att innebära tidig upptäckt av cancersjukdomen, snabb diagnos, säkrare behandling, bättre behandlingsmetoder, ökad delaktighet i utformningen av vården och bättre information kring alla steg i vårdprocessen.

 RCC Uppsala Örebro arbetar mot följande mål

  • Minska risken för insjuknande i cancer
  • Upptäcka cancersjukdomar tidigt genom att uppmärksamma alarmsymtom och genom screening
  • Förbättra vårdprocesserna i sjukvårdsregionen, införa standardiserade vårdförlopp och korta ner väntetiderna
  • Cancerrehabilitering ska bli självklar del av vårdprocessen
  • Utveckla och förbättra den palliativa vården
  • Stärka patientens inflytande i cancervården
  • Stärka patientnära forskning
  • Utveckla kvalitetsregister och vårdprogram
  • Nivåstrukturera för att uppnå högre kvalitet och bättre resultat
  • Kunskapsstyrning och utbildning