MENY

Gällande vårdförlopp analcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-08.

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Block A
(första besök i specialiserad vård)

Block B

Anamnes och klinisk undersökning, inkl. värdering av allmäntillstånd och samsjuklighet

Perianal inspektion

Palpation av lymfkörtlar i ljumskar

Rektalpalpation med beskrivning av tumörens storlek och läge

(Kan utföras i block A om ej i narkos)

Ev. i narkos:

 • Proktoskopi
 • Rektoskopi
 • Vaginalpalpation
 • Biopsi

Om indicerat: HIV-test

Block C

Block D

PAD-besked till patienten

MR bäcken och PET-DT

Om indicerat:

 • Gynekologisk undersökning inkl. cytologi
 • Ställningstagande till avlastande stomi
 • Remiss till fertilitetsenhet

Block E

Block F

MDK

Information till patienten om utredningsresultat och behandlings­rekommendation (kan genomföras på utredande eller behandlande enhet)

 

Resultat av block A och B

Åtgärd

Stark klinisk misstanke om cancer

Block D utförs utan att PAD inväntas. Block E och F bokas.

Svag klinisk misstanke om cancer

Block C bokas för PAD-besked.

Om PAD visar analcancer bokas därefter block D, E och F.

Misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet

Patienten får besked om utredningens resultat. Därefter avslutas det standardiserade vårdförloppet och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning.

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner ska medverka vid MDK:

 • onkolog
 • kirurg
 • radiolog
 • patolog vid behov
 • kontaktsjuksköterskor från kirurg- och onkologklinik
 • koordinatorsfunktion.

Klassifikation och beslut om behandling

Tumören ska klassificeras och stadieindelas enligt senaste TNM-klassifikation.

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid regional eller nationell MDK.

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten, och tillsammans med de närstående om patienten önskar det. Detta kan sammanfalla med block F.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska senast i samband med block B om undersökningen bekräftar cancermisstanken.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med kurator eller annan rehabiliteringskompetens utifrån patientens behov, se nationellt vårdprogram.

Patienter ska uppmanas att avstå från rökning före behandling och erbjudas professionell hjälp att klara detta. De ska informeras om rökstoppets betydelse för behandlingseffekt och risk för komplikationer.

Rehabilitering och symtomlindrande insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen, se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering och palliativ vård.

Alla patienter i reproduktiv ålder ska få information om hur behandlingen kommer att påverka fertiliteten, och vid behov erbjudas kontakt med en fertilitetsenhet för rådgivning och eventuell behandling. Alla patienter oavsett ålder bör få information om hur behandlingen kommer att påverka den sexuella förmågan, och vilken hjälp som kan erbjudas för att motverka de negativa konsekvenserna.

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienter ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3), vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.