MENY

Gällande vårdförlopp analcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-08.

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen.

Från

Till

Tid

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, strålbehandling, läkemedel, kirurgi eller stomiuppläggning (”behandling, annan”)

46 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, palliativ symtomlindrande*

32 kalenderdagar

Tiderna för tumörspecifik behandling (kirurgi, läkemedelsbehandling och strålbehandling) gäller vid såväl kurativ som palliativ intention.

*När beslut tas om att inte ge tumörspecifik behandling utan enbart palliativ symtomlindrande behandling avslutas det standardiserade vårdförloppet med koden Start av första behandling, palliativ. Behandlingsbeslutet tillsammans med patienten ska anges som mätpunkt. De symtomlindrande insatserna bör dock inledas redan under utredningen.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående tider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.

Från

Till

Tid

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i specialiserad vård (block A)

7 kalenderdagar

Första besök i specialiserad vård (block A)

Block B (om i narkos)

7 kalenderdagar

Block B

Block E (MDK)*

14 kalenderdagar

MDK

Behandlingsbeslut med patienten

3 kalenderdagar

Behandlingsbeslut med patienten

Start av första behandling

14 kalenderdagar

* Tiden från B till E förutsätter att den bilddiagnostiska utredningen kan utföras direkt. Det innebär att tiden kan bli längre för de patienter där man inväntar PAD-svaret innan undersökningarna beställs (vid svag klinisk misstanke).

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för analcancer”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen analcancer

Andel patienter av de som fått diagnosen analcancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

Andel patienter som får radiokemoterapi av de som genomgår kurativt syftande onkologisk primärbehandling

90 %

 

Andel R0-kirurgi vid salvagekirurgi

90 %

Andel opererade av patienter med residualtumör eller lokalrecidiv (utan samtidig fjärrmetastasering)

70 %

 

Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister

100 %

Tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska på onkologklinik

100 %

5-årsöverlevnad bland patienter som fått kurativt syftande behandling

> 70 %

Lokalrecidiv inom 3 år efter kurativt syftande behandling

< 15 %