MENY

Gällande vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-11-22

19. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

  1. Täckningsgrad i nationella kvalitetsregistret för sarkom (mål > 90 %)
  2. Bedömning vid multidisciplinära konferenser innan behandlingsstart (mål 100 %)*
  3. Tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska (mål 100 %)*
  4. Tiden från remissankomst till sarkomcentrum till information till patienten om preliminär behandlingsplan (mål 27 dagar)*
  5. Tiden från remissankomst till och behandlingsstart vid sarkomcentrum (kirurgi, medicinsk antitumoral behandling eller strålbehandling) (mål 39 dagar)*
  6. Primär operation vid sarkomcentrum (mål 100 %)*
  7. Fullständigt, strukturerat PAD-svar efter operation som grund för vidare behandlingsbeslut (mål > 90 %)
  8. Andel patienter med R0-marginal (marginell eller vid) efter operation på sarkomcentrum (mål > 90 %)
  9. Frekvens av lokalrecidiv (mål < 10 %)

*Målnivån gäller patienter med tumörer som uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke enligt gällande vårdförlopp. 

En generell målnivå för 5-årsöverlevnad kan ej ges på grund av den heterogena tumörgruppen som omfattas av detta vårdprogram.