MENY

Gällande vårdprogram gallvägs- och gallblåsecancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-01-16

22. Vårdprogramgruppen

22.1 Vårdprogramgruppens medlemmar

Namn

Titel

Specialitet

Region

Nominerad av

Gullstrand Per

Öl   ordförande

Kirurgi

Sydöstra

RCC i samverkan

Isaksson Bengt

Öl

Kirurgi

Stockholm/ Gotland

RCC i samverkan

Danielsson Olof

Öl

Patologi

Stockholm/ Gotland

Verksamhets-  chef

Jansson Anders

Öl

Kirurgi

Stockholm/ Gotland

Verksamhets-  chef

Kartalis Nikolas

Öl

Radiologi

Stockholm/ Gotland

Verksamhets-  chef

Majeed Ammar

Specialist

Hepatologi

Stockholm/ Gotland

Verksamhets-  chef

Enochsson Lars

Öl

Kirurgi

Stockholm/ Gotland

GallRiks

Arnelo Urban

Öl

Kirurgi

Stockholm/ Gotland

Verksamhets-  chef

Nowak Greg

Öl

Transpl.kir

Stockholm/ Gotland

Verksamhets-  chef

Holm 
Jan-Erik

Ssk

Kirurgi Omvårdnad

Stockholm/ Gotland

Verksamhets-  chef

Linder Stefan

Öl

Kirurgi

Uppsala/ Örebro

Svensk Gastroenterol Förening (SGF)

Norén Agneta

Öl

Kirurgi

Uppsala/ Örebro

RCC i   samverkan

Rorsman Fredrik

Öl

Gastro-enterologi

Uppsala/ Örebro

Svensk Gastroenterol Förening (SGF)

Ebeling-Barbier Charlotte

Öl

Interventions- radiologi

Uppsala/ Örebro

Verksamhets-  chef

Sandström Per

Öl

Kirurgi

Sydöstra

RCC i   samverkan

Haux Johan

Öl

Onkologi

Sydöstra

RCC sydost

Lundgren Linda

Specialist

Kirurgi

Sydöstra

Verksamhets-  chef

Heedman Per-Anders

Öl

Palliativ  medicin

Sydöstra

Verksamhets-  chef

Björnsson Bergthor

Öl

Kirurgi

Sydöstra

Verksamhets-  chef

Sandgren Maria

Spec Ssk

Kirurgi Omvårdnad

Sydöstra

Verksamhets-  chef

Lindell Gert

Öl

Kirurgi

Södra

RCC i   samverkan

Campbell- Chiru Tora

Öl

Kirurgi
Palliativ medicin

Södra och Stockholm/ Gotland

Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM)

Palenius Ulrika

Öl

Onkologi

Södra

Gastrointestinal Onkologisk Förening (GOF)

Bergenfelt Magnus

Öl

Kirurgi

Södra

Verksamhets-  chef

Pendse Marie-Louise

Ssk

Kirurgi

Södra

Verksamhets-  chef

Pischel Andreas

Öl

Gastro-enterologi

Västra

Verksamhets-  chef

Rizéll Magnus

Öl

Kirurgi

Västra

RCC i samverkan Leverregister (SweLiv)

Lindnér Per

Öl

Kirurgi

Västra

Verksamhets-  chef

Sternby Eilard Malin

Specialist

Kirurgi

Västra

Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK)

Cahlin Christian

Öl

Kirurgi

Västra

Verksamhets-  chef

Söderberg Lena

Spec Ssk

Kirurgi/  Onkologi

Västra

Verksamhets-  chef

Löfdahl Elisabet

Öl

Palliativ medicin Onkologi

Västra

Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM)

Kåbjörn Christina

Öl

Patologi/ cytologi

Västra

Cytologi-föreningen

Demir Akif

Öl

Patologi/ cytologi

Västra

Cytopatolog

Andnor Bjarne

Öl

Kirurgi

Norra

RCC i    samverkan

Språkkonsult Ulrika Berg Roos, RCC samverkan

Referenshanterare   Mona Björklund, RCC Uppsala/Örebro

Stödjande RCC
RCC Väst

 • Malin Samuelsson, utvecklingsledare vård                   
 • Susanne Amlser Nordin, administrativ koordinator
 • Katrín Ásta Gunnarsdottír, statistiker

Vårdprogramgruppens arbete med det nationella vårdprogrammet har bedrivits med stöd av RCC, där Helena Brändström varit nationell samordnare.

22.2 Jäv och andra bindningar

Gruppen är fri från kopplingar till läkemedelsindustrin eller andra intressenter som skulle kunna påverka arbetet. Medlemmarna i vårdprogramgruppen har lämnat in jävsdeklarationer. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum väst.

22.3 Remissinstanser

I en första remissrunda har profession och patientföreningar fått lämna synpunkter på vårdprogrammets innehåll.

Remissversionerna publiceras på cancercentrums webbplats och alla kan lämna remissvar, men följande mottagare har särskilt uppmärksammats på första remissrundan:

 • Svensk sjuksköterskeförening,
 • Föreningen för sjuksköterskor inom gasteroenterologi,
 • Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård,
 • Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor,
 • Nationell föreningen för specialistsjuksköterskor kirurgisk vård,
 • Nutritionsnätet för sjuksköterskor,
 • Nätverket för estetik och omvårdnad,
 • Nätverket Levnadsvanor,
 • Riksföreningen för akutsjuksköterskor,
 • Riksföreningen för anestesi och intensivvård,
 • Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor,
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad,
 • Sjuksköterskor i cancervård,
 • SWEPOS (Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering),
 • Svenska läkarsällskapet,
 • Svensk förening palliativ medicin,
 • Svensk förening för patologi,
 • SFÖAK (Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi9,
 • Psykologförbundet,
 • Svenska kuratorsföreningen,
 • Förbundet Sveriges arbetsterapeuter,
 • Fysioterapeuterna,
 • RCC Nationell arbetsgrupp cancerrehabilitering,
 • RCC Nationell arbetsgrupp prevention,
 • RCC Nationell arbetsgrupp KSSK,
 • RCC Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel,
 • Läkemedelsindsutriföreningen,
 • Svensk förening för medicinsk genetik,
 • CARPA - Pat-förening hormonproducerande tumör,
 • Nätverket mot cancer,
 • PALEMA (Cancerföreningen PAnkreas, LEver och MAgsäck/matstrupe),
 • Ung cancer,
 • Nationell Vårdprogramgrupp,
 • Medförfattare,
 • Patientrepresentanter inom eget RCC,
 • VP koordinatorer RCC.