MENY

Gällande vårdprogram gallvägs- och gallblåsecancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-01-16

13. Rehabilitering

Syftet med cancerrehabilitering är att lindra symtom av sjukdomen och behandlingen, att underlätta patientens tillvaro och skapa förutsättningar för ett fungerande dagligt liv för patienten och de närstående. Kontaktsjuksköterskan är central i cancerrehabiliteringen och ska verka för att sjukvården tidigt identifierar rehabiliteringsbehov inklusive psykosociala behov. Kontaktsjuksköterskan är också ansvarig för att en individuell vårdplan upprättas. 

Cancerrehabiliteringen är aktuell under hela vårdprocessen. Bedömningen ska göras och åtgärder sättas in oavsett var patienten får sin vård eller var i sjukdoms- och behandlingsförloppet patienten befinner sig. För att patientens rehabiliteringssituation ska vara hållbar krävs god dokumentation, samarbete och kontinuerlig överrapportering mellan de enheter där patienten vistas, får behandling och följs upp. Patienter som bedöms behöva särskilda insatser bör remitteras till arbetsterapeut, dietist, kurator, psykolog och sjukgymnast eller till externa resurser, som psykiatri eller socialtjänst, med kompetens inom cancerrehabilitering. (se Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering)

Patientrepresentanterna önskar diagnosspecifik specialistkompetens hos berörda stödpersoner.