MENY

Gällande vårdförlopp livmoderkroppscancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-02-02

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Block A och B kan utföras i öppenvård.

Block A

Block B

Block C

Endometriebiopsi eller motsvarande

PAD-besked till patienten samt ev. remiss till kvinnoklinik

Blod- och elstatus

Remissgranskning och planering av fortsatt utredning

Block D

Block E

Block F

DT thorax-buk/lungröntgen enligt nationellt vårdprogram

Kvalificerat TVS/MRT lilla bäckenet

Operabilitetsbedömning, med gynekologisk undersökning vid behov, och beslut om kirurgi eller ej

MDK enligt nationellt vårdprogram

 

Resultat av block A och B

Åtgärd

PAD visar endometriecancer eller ger misstanke om endometriecancer (hyperplasi med atypi)

Block C, D och E utförs på kvinnoklinik

PAD ger inte misstanke om endometriecancer

Det standardiserade vårdförloppet avslutas. Patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning.

Resultat av block C, D och E

Åtgärd

Misstanke om eller bekräftad extrauterin växt eller komplicerande faktorer enligt nationellt vårdprogram

Block F (MDK) utförs och därefter behandlingsbeslut med patienten

Övriga endometriecancerpatienter

Behandlingsbeslut med patienten

Remiss till kvinnoklinik när PAD visar endometriecancer eller ger misstanke om endometriecancer

I de fall då block A och B utförts i öppenvård ska remissen till kvinnoklinik innehålla (gärna i form av bifogade journalkopior):

 • kopia av PAD-utlåtande
 • kopia av ev. bilddiagnostiskt utlåtande
 • labbsvar
 • anamnes, ange särskilt
  • gynekologisk anamnes, särskilt symtom eller fynd som initierat utredning
  • företagen utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • längd och vikt
  • rökning
  • tidigare bukoperationer
  • läkemedel (särskilt metformin, trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner ska medverka vid MDK:

 • patolog
 • gynekologisk tumörkirurg
 • gynekologisk onkolog
 • bilddiagnostiker
 • kontaktsjuksköterska
 • koordinatorsfunktion.

Beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas av MDK eller av specialistkompetent gynekolog eller gynonkolog.

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med de närstående om patienten önskar det.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska senast i samband med block C.

Kontaktsjuksköterskan ska ha särskild kunskap om gynekologisk cancer och arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar.

Rehabilitering och palliativa insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen, se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.

Patienter ska uppmanas att avstå från rökning samt vara måttfulla i sin alkoholkonsumtion före behandling, och erbjudas professionell hjälp att klara detta. 

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3), vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.