Om uppdraget som processledare i sydöst

Uppdraget som sjukvårdsregional processledare innebär att arbeta för en mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård i enlighet med sydöstra sjukvårdsregionens sex patientlöften och nationella kriterier. Målsättningen är att uppnå en god cancervård i sydöstra sjukvårdsregionen.

Vårdprocessarbetet i sydöstra sjukvårdsregionen leds av en eller flera sjukvårdsregionala processledare som är specialist inom sitt område, bestående av olika professioner; läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter inom den aktuella vårdprocessen. Oftast är de kliniskt verksamma och många bedriver även forskning.

Processledarna verkar i nätverk på sjukhusen och är deltidsanställda vid RCC Sydöst för att leda och samordna vårdprocessarbetet. Ofta är de sjukvårdsregionala processledarna även engagerade i det nationella kvalitetsregisterarbetet och framtagning av nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp. 

Uppdragsgivare är RCC Sydöst och arbetet ska utgå från kunskapsunderlag, nationella riktlinjer och RCC Sydösts styrande dokument. Arbetet förutsätts ske med aktiv patientdelaktighet och innebär att:

  • Samordna arbetet genom kontakt med processteam i respektive region samt genomföra sjukvårdsregionala arbetsmöten med processteamen i respekive region två gånger per år.
  • Delta i kvalitetsuppföljningsdialoger med RCC och linjeansvariga, inklusive skriftlig analys av resultatrapporter 2-4 ggr per år. Analysera indikatorutfallet kvartalsvis, identifiera förbättringsområden, fastställ och prioritera handlingsplaner.
  • Medverka i arbetet när nationella vårdprogram eller nya SVF är aktuella för remiss, med sydöstra sjukvårdsregionen som utgångspunkt.
  • Delta i regionala/sjukvårdsregionala/nationella möten, t ex i professionella nätverk eller med patientföreträdare inom området.
  • Arbete och resultat ska kontinuerligt återkopplas till uppdragsgivaren och berörda verksamheter.