Sjukvårdsregionala riktlinjer för MDK

Multidisciplinär konferens (MDK) har en central roll i cancerprocessen. Syftet är att säkerställa att patienter får rätt behandling vid rätt tillfälle utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, och att bidra till att patienter får likvärdig vård oavsett var i sjukvårdsregionen de bor.

Regionsjukvårdsledningen (RSL) ställde sig bakom Regionalt cancercentrum sydösts förslag på framtagande av rutin gällande sydöstra sjukvårdsregionens process för strukturerat genomförande av MDK den 25 oktober 2018.

Gemensamma riktlinjer för lokala och sjukvårdsregionala MDK implementerades 2019 för att förbättra MDK-processen inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. Riktlinjerna syftar till att effektivisera konferenserna, samtidigt som kvaliteten bibehålls. De sjukvårdsregionala riktlinjerna är framtagna för att underlätta MDK-arbetet, öka vårdkvaliteten, skapa konsensus, samt tydliggöra ansvaret kring de olika delarna av konferenserna. Vi ska arbeta enhetligt oavsett vilken klinik eller region man tillhör.

Riktlinjer för MDK i sydöstra sjukvårdsregionen, 190301 (pdf)

Performance status (WHO/ECOG) (pdf)

Informationsfilm om riktlinjerna för MDK i sydöstra sjukvårdsregionen

Nationell information om MDK och checklista för MDK finner du här.

Nuläge:

  • Under hösten och vintern 2019/2020 har vissa MDK observerats för att få en bild av hur riktlinjerna används i det dagliga arbetet. Det finns en ökad tydlighet gällande ordförandeskap och dokumentationsansvar, frågeställning och vem som har informationsansvar gentemot patient efter genomförd MDK. Vi har dock inte kunnat se samma effekt på hur många patienter som har en tydligt perfomance-status (se länk ovan) och att patientens eventuella önskemål angående behandling lyfts.

  • Under hösten 2020 och våren 2021 har deltagarna i MDK ÖAK, Gyn samt Bröst (Region Östergötland) fått genomföra enkätundersökningar. Dessa har kartlagt hur deltagande professioner upplever sina MDK och har identifierat förbättringsområden för att initiera förbättringsarbeten för ökad kvalité. För de MDK som vill finns möjlighet att genomföra en sådan enkätundersökning och få stöd från RCC Sydöst i att påbörja förbättringsarbete.

  • Under 2021 kommer alla tre regioner i sydöstra sjukvårdsregionen att följa en gemensam teknisk standard. RJL har byggt om tre MDK-rum och fått ett helt nytt under 2020/2021. Alla MDK-rum inom RÖ är nu ombyggda och på ViN i Norrköping kommer man få tre nya rum under året.

Projektgrupp

Mirjam Våtz

Projektledare Multidisciplinär konferens

Region Jönköpings län

Dennis Carlsson

Medicinskteknisk ingenjör

Region Östergötland