Sjukvårdsregionala riktlinjer för MDK

Multidisciplinär konferens (MDK) har en central roll i cancerprocessen. Syftet är att säkerställa att patienter får rätt behandling vid rätt tillfälle utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, och att bidra till att patienter får likvärdig vård oavsett var i sjukvårdsregionen de bor.

Regionsjukvårdsledningen (RSL) ställde sig bakom Regionalt cancercentrum sydösts förslag på framtagande av rutin gällande sydöstra sjukvårdsregionens process för strukturerat genomförande av MDK den 25 oktober 2018.

Den förste mars 2019 implementerades gemensamma riktlinjer för lokala och sjukvårdsregionala MDK för att förbättra MDK-processen inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. Riktlinjerna har tagits fram efter olika workshops och syftar till att effektivisera konferenserna, samtidigt som kvaliteten bibehålls. De sjukvårdsregionala riktlinjerna är framtagna för att underlätta MDK-arbetet, öka vårdkvaliteten, skapa konsensus, samt tydliggöra ansvaret kring de olika delarna av konferenserna. Vi ska arbeta enhetligt oavsett vilken klinik eller region man tillhör.

Riktlinjer för MDK i sydöstra sjukvårdsregionen, 190301 (pdf)

Performance status (WHO/ECOG) (pdf)

Informationsfilm om riktlinjerna för MDK i sydöstra sjukvårdsregionen

Verksamheterna implementerar riktlinjerna med stöd av de processledare som finns i cancersjukvården. I de processer där processledare saknas finns möjlighet till stöd från projektledare Mirjam Våtz på RCC Sydöst.

Parallellt med framtagandet av riktlinjerna inventerades utrustningen i MDK-rummen i sydöstra sjukvårdsregionen. Standardiseringen är kompabilitetsanpassad för att underlätta uppkoppling inom sydöstra sjukvårdsregionen samt över sjukvårdsregionala gränser.

Nationell information om MDK och checklista för MDK finner du här.

Nuläge:

  • Under hösten och vintern 2019/2020 har observationer av vissa MDK gjorts för att få en bild av hur riktlinjerna används i det dagliga arbetet. Jämfört med 2016/2017 finns nu ett tydligare ordförandeskap, samt en ökad tydlighet gällande dokumentationsansvar, frågeställning och vem som har informationsansvar gentemot patient efter genomförd MDK. Vi har dock inte kunnat se samma effekt på hur många patienter som har en tydligt perfomance-status (se länk ovan) och att patientens eventuella önskemål angående behandling lyfts.
  • Nästa steg är att ställa frågor till deltagare vid MDK (anonymt) för att av professionen få en mer samlad och nyanserad bild som underlag för vidare förbättringsarbete. Frågorna kan sedan valideras och även användas som ett självhjälpsverktyg för identifiering av förbättringsområden inom den egna MDK:n.
  • 2019 gjordes en gemensam upphandling för en total lösning av hårdvara för Region Jönköpings län och Region Östergötland. Under hösten och vintern 2019/2020 har/kommer samtliga MDK-rum i dessa regioner att vara färdigställda. För Region Kalmar län återstår ett par år i ett annat avtal.
  • Interiör, möbler, belysning (scenarier), skyltar och gemensam kalender finns kvar på att göra-listan.

Projektgrupp

Mirjam Våtz

Projektledare Multidisciplinär konferens

Region Jönköpings län

 

Magnus Lagerlund

Överläkare Onkologiska kliniken och strålningsfysik

Region Kalmar län

Liselotte Joelsson

Verksamhetsutvecklare Diagnostikcentrum

Region Östergötland

Dennis Carlsson

Medicinskteknisk ingenjör

Region Östergötland