MENY

Sjukvårdsregionala riktlinjer för MDK

Multidisciplinär konferens (MDK) har en central roll i cancerprocessen. Syftet är att säkerställa att patienter får rätt behandling vid rätt tillfälle utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, och att bidra till att patienter får likvärdig vård oavsett var i sjukvårdsregionen de bor.

Regionsjukvårdsledningen (RSL) ställde sig bakom Regionalt cancercentrum sydösts förslag på framtagande av rutin gällande sydöstra sjukvårdsregionens process för strukturerat genomförande av MDK den 25 oktober 2018.

En arbetsgrupp har sedan våren 2017 arbetat för att ta fram sjukvårdsregionala riktlinjer. Flera olika yrkesgrupper, kompetenser och kliniker har varit representerade i arbetet för att få en så stor bredd som möjligt.

Nationell information om MDK och checklista för nMDK finner du här.

Om riktlinjerna

Målet med de gemensamma riktlinjerna för lokala och sjukvårdsregionala MDK som implementerades 1 mars 2019 är att förbättra MDK-processen inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. Riktlinjerna syftar till att effektivisera konferenserna, samtidigt som kvaliteten bibehålls. De sjukvårdsregionala riktlinjerna är framtagna för att underlätta MDK-arbetet, öka vårdkvaliteten, skapa konsensus, samt tydliggöra ansvaret kring de olika delarna av konferenserna.

Riktlinjer för MDK i sydöstra sjukvårdsregionen, 190301 (pdf)

Performance status (WHO/ECOG) (pdf)

Informationsfilm om riktlinjerna för MDK i sydöstra sjukvårdsregionen

Det åligger verksamheten att implementera riktlinjerna med stöd av de processledare som finns i cancersjukvården. I de processer där processledare saknas finns möjlighet till stöd från projektledare Mirjam Våtz på RCC Sydöst.

Tekniska och administrativa lösningar

Parallellt med framtagandet av riktlinjerna har en arbetsgrupp sett över utrustningen i MDK-rummen i sydöstra sjukvårdsregionen med målet att förenkla både administrativa och tekniska lösningar. Standardiseringen är kompabilitetsanpassad för att underlätta uppkoppling inom sydöstra sjukvårdsregionen samt över sjukvårdsregionala gränser. Dessutom har adressböcker samordnats och standardiserats för att minska oklarheter.

Projektgrupp

Mirjam Våtz

Projektledare Multidisciplinär konferens

Region Jönköpings län

 

Magnus Lagerlund

Överläkare Onkologiska kliniken och strålningsfysik

Region Kalmar län

Liselotte Joelsson

Verksamhetsutvecklare Diagnostikcentrum

Region Östergötland

Dennis Carlsson

Medicinskteknisk ingenjör

Region Östergötland


Faktaägare:Mirjam Våtz
Ansvarig redaktör: Linda Carlén Hallström

Sidan uppdaterad: 30 april 2019