Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp (SVF)

För att ta reda på patienternas upplevelser av att utredas enligt standardiserade vårdförlopp (SVF) får patienten en enkät sex till tio veckor efter avslutad utredning. Både patienter som fått ett cancerbesked och de som avslutat SVF av någon annan orsak får enkäten.

Statistiken är baserad på svaren i de så kallade PREM-enkäterna. PREM står för Patient Reported Experience Measures, som på svenska kallas patientrapporterade erfarenhetsmått. I slutet av 2023 påbörjades ett arbete med att revidera enkäten. Läs gärna mer om detta under rubriken ”Revidering av enkäten” längre ned på sidan. Från 2022 blev utskicken av enkäterna återigen obligatoriska för regionerna efter att ha varit valfria under pandemiåren 2020-2021.

Med muspekaren ovanför (eller med ett klick på) en stapel i diagrammet visas detaljerad data.

Dimensionspoäng per dimension

Så är statistiken uppbyggd

Periodfiltren 2018-2022 innehåller resultat för de enkäter som skickats och besvarats under hela året. För 2023 finns data för januari till september. 

Antalet enkäter som skickas ut varierar med antal deltagande regioner, men ligger mellan 32 000 och 58 000 stycken. Svarsfrekvensen har sjunkit något de senaste fem åren, från 59 till 54 procent. 

Under åren 2020 och 2021 deltog 13 av 21 regioner i mätningen. 

Nitton av enkätens 33 frågor är indelade i sju dimensioner. Patienten besvarar frågorna genom att välja ett svarsalternativ, oftast på en skala från 1 till 5, där 1 är sämst och 5 bäst. I diagrammet redovisas en medelpoäng för frågorna inom respektive dimension.

Att notera om diagrammet

  • För en del kombinationer av region och vårdförlopp är patientunderlaget litet. För att data ska kunna visas krävs 30 svar eller mer.
  • Patienter med cancerdiagnos omfattar de patienter som under utredningen har diagnostiserats med cancer. För majoriteten av patienterna som utreds enligt standardiserat vårdförlopp leder utredningen till att misstanken om cancer kan avskrivas. Dessa patienter redovisas som Patienter utan cancerdiagnos.
  • Metoden att sortera in frågor och svar i sju dimensioner är gemensam för alla mätningar som görs enligt metoden för nationell patientenkät. Flera av frågorna i PREM-enkäten är unika för SVF-uppföljningen. De flesta av de frågorna är också insorterade i de sju dimensionerna.

Se frågor som ingår i respektive dimension i SVF-enkäten

Du kan läsa om dimensioner och Nationell patientenkät via länkarna under rubriken Om Nationell patientenkät.

Så svarar patienterna 2023

Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården får bedömas som gott. Som framgår av diagrammet har 86 procent av samtliga svarande uppgett att de fått sitt aktuella behov av vård tillgodosett men det skiljer sig mellan de som mottagit ett cancerbesked (91 %) och de som visat sig inte ha cancer (82 %).

Dimensionen respekt och bemötande uppvisar också höga siffror med ett dimensionsvärde på 93. Här finns det ingen skillnad mellan kvinnor och män. En marginell skillnad finns mellan de som avslutat SVF med en cancerdiagnos (95) och de som fått andra utredningssvar (92). Detta är även den dimension som varierar minst mellan olika vårdförlopp.

De patienter som mottagit ett cancerbesked och startat sin första behandling är mer nöjda med utredningsförloppet än de patienter vars utredning visat att misstanken om cancer kunnat avskrivas. Detta gäller för samtliga dimensioner, men med endast marginell skillnad för tillgänglighet och respekt och bemötande.

Den dimension där svaren för olika vårdförlopp skiljer sig åt mest är tillgänglighet, där individer som utretts för AML är mest nöjda.

Viss variation förekommer även mellan regioner. Att få en individuell vårdplan under utredningen är t.ex. vanligast i Stockholm och Västmanland. Stockholm är också den region där flest patienter rapporterar att de fått en kontaktsjuksköterska, följt av region Uppsala.

En jämförelse mellan kvartal 1 och 2 år 2020 med samma kvartal år 2023 visar en generell försämring av upplevelsen, förutom inom dimensionerna delaktighet och involvering, respekt och bemötande samt emotionellt stöd.

Detaljerad redovisning av svaren på alla frågor, Nationell Patientenkäts webbplats (resultat.patientenkat.se)

Lite bättre hela tiden

Enkätsvaren visar att hos den patientgrupp som avslutar SVF med en cancerdiagnos ökar upplevelsen av både emotionellt stöd och delaktighet och involvering, de två dimensioner som traditionellt visat störst förbättringsutrymme. Även andelen respondenter som uppger att de fått en vårdplan har ökat.

Det finns dock fortfarande möjlighet till ytterligare förbättringar. Medan 95 procent av patienterna som fick en cancerdiagnos blivit informerade om att de utretts för symtom som möjligen kan bero på cancer var motsvarande siffra för dem som inte fått en cancerdiagnos 77 procent. Av de telefonsamtal som kommer in angående enkäten framgår att vården kan bli tydligare med att patienten utreds för symtom som möjligen kan bero på cancer, men även här har förbättringar skett.

Varför en undersökning om patienternas upplevelser?

Standardiserade vårdförlopp inom cancervården syftar till att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna samt öka patienternas delaktighet och nöjdhet. Uppföljning av patienternas upplevelse av vården när det gäller väntetider, samordning och information ingår därför som en viktig del i det arbetet.

Information om enkäten till patient

Patienter som träffar en kontaktsjuksköterska och/eller koordinator får information om att de kan komma att få en enkät. Vid det mötet finns möjlighet att ställa frågor. När enkäten skickas till patienten finns mer information i ett följebrev.

Förhandsinformation om enkäten, att använda i verksamheten, utformas av varje enskild region. Det finns dock ett nationellt framtaget tryckbart vykort att använda för detta ändamål för de som önskar använda det.

Revidering av enkäten

SKRs arbetsgrupp för Nationell patientenkät har under 2023 påbörjat ett arbete med att revidera befintliga enkäter, bl.a. enkäten för SVF. Anledningen till detta är att öka användbarheten av data samtidigt som föråldrade frågor och formuleringar rensas bort. Både vårdens arbetssätt samt användandet av data har utvecklats och enkäten behöver därför revideras för att spegla aktuella behov. Synpunkter och förslag på korrigeringar kan meddelas till Helena Tufvesson Stiller eller Helena Fohlin, RCC Sydöst.