Statistik om cancervården

Statistiken på cancercentrum är huvudsakligen baserad på två olika datakällor, de nationella kvalitetsregistren inom cancervården och den nationella väntetidsdatabasen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kvalitetsregisterstatistiken redovisar individbaserade medicinska uppgifter om diagnos och behandling samt i vissa fall om patientens upplevelser av sin vård.

Statistiken från väntetidsdatabasen redovisar uppgifter om antalet patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF), andelen SVF-utredda patienter som startat cancerbehandling, i vilken mån utredningarna gjorts inom föreskrivna maximala väntetider samt patientens upplevelser av sitt utredningsförlopp.

Uppgifter om väntetider finns även i kvalitetsregistren. Mätpunkterna kan dock vara olika vilket gör statistiska jämförelser mellan datakällornas uppgifter osäkra.

Covid-19-pandemin orsakar uppskjuten cancervård

Jämfört med hur många som brukar insjukna i cancer under ett år är det en betydande mängd människor som på grund av pandemin ännu inte blivit upptäckta, diagnostiserade och behandlade för cancer. RCC sammanställer rapporter för att ge en bild av de uppskjutna vårdbehoven.

Statistik om uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset