Nationella arbetsgruppen för prevention

Specifikt uppdrag

Fortsätta arbeta med utveckling av preventivt arbete på nationell nivå men också applicera och utveckla preventiva insatser utifrån behoven i region/landsting. 

  • Arbeta i linje med RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige.
  • Arbeta i linje med RCC:s handlingsplan för UV-strålning med framförallt följande aktiviteter:
  1. Följa utfallet av den nya frågan om solvanor i den nationella folkhälsoenkäten.
  2. Stödja landsting/regioner med arbetssättet Sunda solvanor
  3. (Norr, Uppsala/Örebro, Sydöst och Väst).
  4. Följa upp 2016 års insatser Sunda solvanor.
  • Fortsätta att integrera den Europeiska kodexen mot cancer i olika folkhälsosammanhang.
  • Använda och sprida Cancerpreventionskalkylatorn.
  • Ta kontakt med ordföranden i nationella vårdprogrammet för malignt melanom och finna former för att få med preventionsperspektivet på lämpligt sätt.
  • Samarbete med Dietisternas Riksförbund om mat och cancer.

RCC samverkansgrupp har utsett följande personer till nationella arbetsgruppen för prevention :

Ordförande

Shirin Bartholdsson

utvecklingsledare förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård

RCC Väst

 

 

Ledamöter

Miriam Elfström

processledare prevention

RCC Stockholm-Gotland

 

Senada Hajdarevic

projektledare Sunda solvanor

RCC Norr

Therese Råberg

regional patientprocessledare, prevention

RCC Syd

Annica Tomasson

Processledare, rehabilitering

RCC Sydöst

Faktaägare: Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård, RCC Väst
Gemensam information uppdaterad: 31 maj 2018