MENY
Till regionspecifikt innehåll

Tidig upptäckt av bröstcancer

I Sverige erbjuds samtliga kvinnor mellan 40-74 år regelbundet att delta i mammografiscreening med avsikt att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede.

MammografiGenom de systematiska undersökningarna har dödligheten i bröstcancer minskat med 30 procent i Sverige. Om man enbart tittar på de kvinnor som faktiskt deltar i screeningen, efter att de erhållit en kallelse, så har dödligheten i den gruppen minskat med 45 procent.

Kvalitetsregister för mammografi under uppbyggnad

Ett nationellt kvalitetsregister för mammografi  är under uppbyggnad och beräknas vara i nationellt bruk våren 2018.

Arbetet med att skapa ett nationellt kvalitetsregister har varit en av de viktigaste uppgifterna för den nationella arbetsgruppen för mammografi. Det har bland annat krävt att man måste ha gemensamma undersökningskoder inom radiologisk bröstdiagnostik i hela landet, vilket nu håller på att implementeras nationellt.

Syftet med kvalitetsregistret är att få en mer jämlik vård i Sverige inom radiologisk bröstdiagnostik. Kvalitetsindikatorer och mätningar skall utföras, analyseras och feed-back ska ges. Dessutom ska alla verksamheter kunna jämföra sig lokalt, regionalt och nationellt. 

Projekt för att starta ett nationellt mammografinätverk

Under ledning av den nationella arbetsgruppen för mammografi har man utfört ett projekt där man testat att använda ett nationellt mammografinätverk med en deltagande mammografiavdelning från varje region. Det långsiktiga målet med nätverket var att höja kompetensen hos radiologer inom bröstdiagnostik och att skapa möjligheter till enkelt samarbete mellan mammografiavdelningar.

Nationella rekommendationer för ökat deltagande

Arbetsgruppen för mammografi har formulerat rekommendationer, som utgör en viktig grund för RCC:s fortsatta arbetet med screening inom respektive region. I de gemensamma rekommendationerna sägs bland annat att alla regioner bör skicka påminnelser och att regioner bör analysera deltagandet för att om möjligt identifiera områden eller grupper med lågt deltagande, och att i förekommande fall genomföra riktade insatser.

Arbetsgruppen har även deltagit i framtagandet av gemensamma nationella kallelsebrev och svarsbrev inom screeningverksamheten.

De nationella rekommendationerna antogs av RCC i Samverkan
2013-01-14.

Nationella rekommendationer för ökat deltagande i mammografi (pdf)

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Rutin för screeningundersökning av kvinnor inom norra sjukvårdsregionen, hemmahörande i annan region i landet

Mammografiscreening utomlänskvinnor 2016 (pdf)

Om mammografi i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har bilagor om mammografiscreening och bröstcancer.

Bilaga 2N Regional cancerplan mammografi (pdf)

Bilaga 2D Regional cancerplan bröstcancer (pdf)

Mammografiscreening i Stockholms län och region Gotland

Kvinnorna kallas till mammografi med 24 månaders intervall. Mammografiscreeningen bedrivs vid tre bröstcentrum i Stockholms län.
I Stockholms läns landsting är mammografiscreeningen avgiftsfri. 
För kvinnor som bor i Stockholms län: Information och kontaktuppgifter om mammografi finns på 1177 Vårdguiden

I region Gotland sköts mammografiscreening av Visby lasarett. Screeningen är avgiftsbelagd.
För kvinnor som bor i region Gotland: Information om mammografi finns på 1177 Vårdguiden.

Screeningenheten inom RCC ansvarar för registrering, uppföljning och utvärdering av programmet. Det finns ett kvalitetsregister för mammografiscreening sedan 1989. 

Samordningsansvarig för screeningverksamheten

Läs om utvecklingen av tre bröstcentrum i  Region Stockholm.

Regionala patientprocessledare

Maria Erngrund

regional processledare mammografifscreening

Regional processledare för mammografiscreeningen:

Monika Vajda

processledare mammografi

Röntgenkliniken Linköping


Faktaägare: Karin Leifland
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Gemensam information uppdaterad: 28 mars 2019

Regional information uppdaterad: 28 mars 2019