Lungcancerscreening som pilotstudie i norr och väst

En pilotstudie planeras i Västra Götalandsregionen och Region Västerbotten för att testa lungcancerscreening. Bakom studien står RCC Norr, RCC Väst, Umeå universitet och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Studien omfattar ett slumpmässigt urval av personer i åldrarna 50-74 år i respektive region. Syftet är att undersöka genomförbarheten av lungcancerscreening i svensk sjukvård och få mer kunskap kring målgruppens acceptans och intresse för att delta. Målet är att undersöka 1 000 personer i Region Västerbotten och 1 000 personer i Västra Götalandsregionen inom ramen för studien.

Studiens upplägg

Studien består av två delar. I den första delen får ett slumpmässigt urval av personer erbjudande om att svara på en digital hälsoenkät. De som uppfyller vissa kriterier för rökvanor under sin livstid får möjlighet att delta i den andra delen av studien. I studiens andra del kommer deltagarna att erbjudas en lungröntgen med lågdos-datortomografi för att upptäcka eventuell cancer i ett tidigt skede då sjukdomen enklare kan behandlas.

Nyheter

Screening för lungcancer? Ny pilotstudie på gång i väst och norr

Frågor och svar om studien

Planering av studien har pågått sedan våren 2023 och fortsätter under 2024. Vi räknar med att kunna bjuda in de första personerna att delta i studien i början av 2025.

Ett slumpmässigt urval av personer i Västra Götalandsregionen och Region Västerbotten i åldern 50–74 år kommer att få en hälsoenkät skickad till sig och erbjudande om att delta i studien. De som väljer att besvara enkäten och uppfyller kriterierna för rökvanor får en kallelse till undersökning med lågdosdatortomografi som är en sorts lungröntgen.

Det är inte bara rökare som drabbas av lungcancer men nästan all lungcancer beror på rökning. 

Eftersom rökare utgör en högriskgrupp för lungcancer och det idag finns forskning som visar att screening gör nytta för denna grupp så fokuserar studien på denna grupp. Lungcancer är ovanligt före 40 års ålder och utvecklas långsamt. De flesta som får sjukdomen är runt 70 år. Studiens åldersintervall på 50-74 års ålder är valt för att möjliggöra tidig upptäckt.

Det är en pilotstudie i ett samarbete mellan RCC Väst och RCC Norr i Region Västerbotten och Västra Götalandsregionen. En annan studie pågår i Region Stockholm Gotland. 

Studien beräknas pågå mellan åren 2024 och 2026. Dataanalys och resultatrapportering beräknas pågå under 2027-2028.

De första resultaten från studien kan troligen presenteras under första halvan av 2027.

Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram rekommendationer för nationella screeningprogram. Om och när ett screeningprogram för lungcancer införs behövs först en sådan rekommendation och sedan nationella beslut.

Alla rökare som svarar på enkäten erbjuds hjälp att sluta röka via 1177.se/sluta-roka oavsett om de uppfyller kriterierna för lungcancerscreening eller inte. Råd och stöd ökar möjligheterna att lyckas sluta röka och att förbli rökfri.

Ja, risken finns, men det är bland annat därför vi gör denna studie – för att undersöka acceptans och intresse hos målgruppen i fråga och för att se vilka grupper i samhället som vi kan behöva använda andra sätt för att nå vid eventuellt införande av nationell screening mot lungcancer.