Regional vårdprocess livmoderhalscancerprevention

Vårdprocessen arbetar för att färre kvinnor ska insjukna i livmoderhalscancer. De viktigaste verktygen för att uppnå det är ökat deltagande i gynekologiska cellprovskontroller och vaccination mot Humant Papillomvirus (HPV).

Varje region/landsting har egna styrgrupper för gynekologisk cellprovskontroll.

I sydöstra sjukvårdsregionen träffas vi gemensamt 1 gång/år i en referensgrupp. En arbetsgrupp utsedd av referensgruppen, träffas 3-4 gånger/år.

Vi arbetar efter följande målbeskrivning:

 • öka täckningsgraden för gynekologisk cellprovstagning.
 • öka tillgänglighetengöra vården mer likvärdig genom att på särskilt sätt uppmärksamma de som inte kommer när de blir kallade genom telefonsamtal av barnmorska eller HPV självtest.
 • övervaka täckningsgraden för HPV-vaccination.
 • arbeta systematiskt med kompletterande provtagning. 
 • arbeta för att alla regioner/landsting ska införa den nationella kallelsen som är visad att ge ett högre deltagande. 
 • arbeta för att införa det nationella vårdprogrammet med HPV analys som primär screeningsmetod i vissa åldersgrupper.

Hur det går kan man läsa mer i detalj i Löfte 5 ”Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram” i RCC Sydösts resultatredovisning.

Senaste resultatredovisningen

Aktuellt arbete

Under 2020 arbetar vi bland annat med:

 • Att uppnå sydöstra sjukvårdsregionens mål om att identifiera och förbättra faktorer för att minska incidensen av cervixcancer genom bland annat:
  • En sammanställning över sydöstra sjukvårdsregionens cervixcancrar. I år har nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention (NKCx) standardiserat detta arbete med hjälp av en nationell audit. Resultatet av detta kommer presenteras i NKCx årsrapport efter sommaren.
  • I sydöstra sjukvårdsregionen har vi tagit beslut om att delta i utrotningsprojekt cervixcancer, planerad start är hösten 2020. Kvinnor som beräknas ha förhöjd risk för cervixcancer erbjuds ett självprov för HPV-analys. Vi kan då identifiera kvinnor i denna grupp med högrisk-HPV och erbjuda dessa vidare utredning/behandling med målet att i slutändan minska antalet cervixcancrar.
 • Covid-19 har till viss del påverkat screeningsverksamheten i sydöstra sjukvårdsregionen. En screeningskuld har byggts upp och man måste arbeta fram en plan för hur man ska kunna ta igen detta tapp.
 • Ett av våra mål är att förbättra täckningsgraden i sydöstra sjukvårdsregionen och här ses en förbättring de senaste åren. Det viktigt att kvinnor får sin kallelse i tid.
 • Arbete med självprovtagning för långtidsuteblivare för att uppmärksamma underscreenade populationer. I Östergötland erbjuder man numera självprovtagning, Kalmar samt Jönköping arbetar med denna implementering.