Historik och innehåll

Cytburken har utvecklats av Onkologiskt Centrum Väst (nuvarande Regionalt cancercentrum Väst) på uppdrag av Västra Götalandsregionen och har varit i drift sedan 2002.

Anslutna regioner

 2001 Västra Götalandsregionen
Januari2006Region Halland
Juni2012Stockholm- Gotland sjukvårdsregion
Maj2014Sydöstra sjukvårdsregionen, Jönköping
Januari2015Sydöstra sjukvårdsregionen, Kalmar
September2015Sydöstra sjukvårdsregionen Östergötland, Linköping
Februari2016Region Värmland, Karlstad
Juni2016Region Gävleborg
Februari2017Region Sörmland
Mars2017Region Västmanland
Maj2017Region Uppsala
November2017Region Västernorrland
Mars2018Region Dalarna
Oktober2018Region Norrbotten
November2019Region Kronoberg
December2019Region Örebro

 

Cytologi- och histologiprovdata

I Cytburken finns cytologi- och histologiprovdata från nedanstående laboratorier och år

Laboratorie

Cytologi

Histologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset SS/Göteborg1978-1983-
Norra Älvsborgs Länssjukhus NÄL/Trollhättan1992-april 1992-
Södra Älvsborgs sjukhus SÄS/Borås1993-1992-
Skaraborgs sjukhus KSS/Skövde1993-1993-
Länssjukhuset Halmstad1997-mars 1994-
Medilab/Medscand
(prover tagna i VGR och Halland)
1993-1998-
Enheten för hälsoundersökningar
RCC Stockholm/Gotland
1987-1994-
Medilab/Medscand Stockholm/Gotland1999-1999-
Länssjukhuset Ryhov Jönköping1983-1983-
Länssjukhuset Kalmar1996-1996-
Universitetssjukhuset Linköping Östergötland1997-1997-
Centralsjukhuset Karlstad1996-1996-
Gävle sjukhus2000-1981-
Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett1995-1995-
Västmanlands sjukhus Västerås1995-1995-
Akademiska sjukhuset Uppsala2004-1993-
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand1988-1988-
Falu Lasarett2015-2015-
Sunderbyn1998 maj-1998 maj-
Växjö Centrallasarett1993 dec -1993 dec -
Örebro Universitetssjukhus19891989

Observera att cytologi i f.d. Bohuslandstinget sköttes av Medilab där data ännu är ofullständiga. Södra Bohuslandstinget använde också Medilab/Medscand för histopatologi.

Provdata

Utöver provdata från ovanstående perioder finns också enstaka provdata från tidigare år. Stockholm/Gotlands data levereras från dess Regionala cancercentra som i sin tur får data från respektive laboratorie. Data är heltäckande för befolkningen och kommer från laboratorierna för klinisk cytologi och patologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Hudding, Solna och Danderyd. Dessutom St Görans sjukhus, Södersjukhuset och Medilab. Historiska data har hämtats från Sabbatsbergs sjukhus. Stockholm/Gotlands data är mindre detaljerade än övriga data och kommer från en sekundär databas. De får tillsvidare tolkas med större försiktighet med beaktande av risken för ofullständigheter och felaktigheter.

Leveranser till Cytburken sker i regel en gång per vecka från respektive laboratorie, vilket innebär att uppgift om helt nytagna prover kanske inte hunnit fram. På startsidan framgår när respektive laboratorie senast levererade data. Från Stockholm/Gotland uppstår ytterligare en mindre fördröjning eftersom laboratorierna först ska leverera till den sekundära databasen hos RCC Stockholm Gotland.

Fram till 1 juli 2004 är de diagnoser som presenteras för VGR och Halland resultatet av en konvertering till en av "Sverigeremissens" 11 diagnoser.

Behandling av cervixdysplasi

Uppgifter om behandling av dysplasi finns registrerat sedan januari 2002 för VGR och baserar sig på insända behandlingsrapporter från respektive klinik/mottagning. Halland började leverera dessa behandlingsrapporter 2006 men fick inte fullständig täckning förrän 2010. Stockholm/Gotland rapporterar behandlingsdata från tre kliniker och startade hösten 2014. Värnamo 2014, Kalmar, Östergötland, Jönköping och Eksjö startade att rapportera in 2015. Värmland har samlat och rapporterat in data från 2009.

Om eftergranskningar av PAD

Eftergranskningar från SU, NÄL, SÄS, Gävle, Kalmar, Uppsala, Värmland och Östergötland visas i Cytburken med rubriken Eftergranskning. Datum blir tidpunkten då provet eftergranskades eller när remissen för eftergranskning registrerades. Detta datum kan alltså ligga långt efter den egentliga operationen/provtagningen. Det ursprungliga provsvaret finns kvar i listan. 

Om eftergranskning av cytologi

Eftergranskning och ny diagnos för cytologprov sker sällan. Dessa kan vara registrerade som ett nytt prov. Någon märkning av eftergranskning av cytologprov sker inte i Cytburken.

Hysterektomi

När det står Hysterektomi i Cytburken personöversikt betyder detta att kvinnan har genomgått total hysterektomi och att hon är avförd från fortsatta kallelser.

Trots att stora ansträngningar har gjorts för att säkerställa korrekta data som fyller de fordringar som krävs för att vara kliniskt användbara ska uppgifterna värderas med viss försiktighet. Risken för felaktigheter är främst att data saknas och att diagnoser för histopatologi kan ha felkodats på laboratoriet.