MENY
Till regionspecifikt innehåll

Gynekologisk cellprovskontroll

Kvinnor som regelbundet deltar i screeningprogrammet för gynekologisk cellprovtagning sänker risken för att drabbas av livmoderhalscancer med cirka 90 procent. Screening enligt det nationella vårdprogrammet kommer att stärka skyddet ytterligare.

Aktuell arbete

  • Det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer uppdaterades i december 2018. 
  • Införande av det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer med primär HPV-analys pågår. Det är ett omfattande arbete i regionerna som innefattar kallelseverksamhet, provtagning, utredning och behandling, kommunikation, kvalitetskrav, IT-system och utbildningsinsatser. 

Vårdprogram

Den senaste ändringen i vårdprogrammet baseras på ny kunskap. De senaste årens ökning av insjuknandet i livmoderhalscancer drabbar främst enstaka kvinnor i den stora grupp som fått besked om att deras cellprov sett normala ut i mikroskop. Det har visat sig att kvinnor som bär på HPV 16 och 18 löper högre risk att utveckla cancer. Därför rekommenderas nu provtagning efter 18 månader. För övriga gäller även fortättningsvis 3 års provtagningsintervall. 

Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Nationell och regional samordning – stöd till införande av nya screeningrekommendationer

Införandet av Socialstyrelsens nya screeningrekommendationer för livmoderhalscancer innebär stora förändringar för screeningsverksamheten. För att stödja regioner med införandet har ett antal nationella aktiviteter initierats, bland annat har RCCs nationella arbetsgrupp för cervixcancerprevention haft i uppdrag att ta fram ett nationellt vårdprogram. Eftersom screeningverksamheten står inför stora förändringar har ett omfattande utbildningsmaterial tagits fram och varje sjukvårdsregion har fått ansöka om medel för att genomföra utbildningsinsatser för personal inom screeningverksamheten.

En avgörande faktor för att screeningverksamheten ska kunna fungera ändamålsenligt och patientsäkert är att viss patientinformation kan delas mellan regioner. Så är inte fallet idag, därför genomfördes en förstudie 2016  för att utreda hur information ska kunna delas på ett säkert och effektivt sätt. Förstudierapporten finns som bilaga i 2016 års redovisning.

Rapport: Screening för livmoderhalscancer - stöd till införande av nya rekommendationer 2016 (pdf)

Under 2017 har ytterligare utredning utförts via Inera avseende förberedelser för genomförande. Under 2017 har Inera bjudit in regionerna med sedvanlig intresseanmälan och avsiktsförklaring. I början av 2018 beslutade Inera att påbörja arbetet med IT-stöd tillsammans med regionerna.

Rapport: Screening av cervixcancer - insatser gällande utbildning och IT-stöd 2017 (pdf)

Förstudierapport Inera etapp 2, Stödsystem screening livmoderhalscancer (pdf)

Screeningprogram

Socialstyrelsen utfärdade nya rekommendationer för gynekologisk cellprovskontroll 2015. En stor förändring i och med detta är att cellproverna i första hand analyseras för HPV för kvinnor som fyllt 30 år. Det medför att känsligheten i de analyser som genomförs på cellprovet ökar ytterligare. I ett senare skede innebär det att de kvinnor som är över 50 år och tidigare testat negativt för HPV endast behöver genomgå en screening vart sjunde år. De närmaste åren kommer kvinnor mellan 50 och 64 år få en kallelse vart femte år. Kvinnor mellan 23 och 50 kallas till screening vart tredje år.

Rekommendationer för livmoderhalscancer, screening med cytologi och HPV-test, Socialstyrelsen

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionspecifika rutiner för gynekologisk cellprovskontroll (GCK) på kvinnor hemmahörande i ett annat län, inom norra sjukvårdsregionen 

Rutiner cellprovskontroll utomlänskvinnor RVN 2019 (pdf)

Rutiner cellprovskotroll utomlänskvinnor RJH 2019 (pdf) 

Rutiner cellprovskontroll utomlänskvinnor Region Västerbotten 2019 (pdf)

Rutiner cellprovskontroll utomlänskvinnor Region Norrbotten 2019 (pdf)

Om livmoderhalscancerprevention i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om livmoderhalscancerprevention.

Bilaga 2L Regional cancerplan Livmoderhalscancerprevention (pdf)

Gynekologisk cellprovskontroll i Stockholm — Gotlandsregionen

Screeningsverksamheten på RCC Stockholm Gotland ansvarar för gynekologisk cellprovskontroll i region Stockholm och i region Gotland. Alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till provtagning som är avgiftsfri.

För kvinnor som bor i Stockholms län: Information och kontaktuppgifter om gynekologisk cellprovtagning finns på 1177 Vårdguiden.

HPV-testning infördes i delar av programmet redan 2010. Primär HPV-testning införs nu stegvis under kontrollerade former i screeningprogrammet. 

Screeningverksamheten ansvarar för kallelsehantering, remittering, registrering, uppföljning och utvärdering av programmet. 

HPV-vaccination

Sedan 2012 erbjuds alla 11-12 åriga flickor vaccination i skolhälsovården.

Flickor upp till 26 års ålder har erbjudits avgiftsfri vaccination, så kallad catch up sedan 2012. Denna vaccination upphör vid årsskiftet 2016/2017.

Samordningsansvariga screeningverksamheten

Om du som vårdpersonal har frågor kontakta: 

Viveka Lundström

sjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen

Läs mer om gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen under Regional vårdprocess

Under Gynekologisk cellprovskontroll i Väst (GCK i Väst) finns material för vårdpersonal.


Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Gemensam information uppdaterad: 18 juni 2019