Till regionspecifikt innehåll

Gynekologisk cellprovskontroll

Kvinnor som regelbundet deltar i screeningprogrammet för gynekologisk cellprovtagning sänker risken för att drabbas av livmoderhalscancer med cirka 90 procent. Screening enligt det nationella vårdprogrammet kommer att stärka skyddet ytterligare.

Innehållet på sidan vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal. Vänd dig till 1177 Vårdguiden om du har frågor om din bokade tid eller ditt cellprov.

Om gynekologisk cellprovskontroll på 1177 Vårdguidens webbplats

Aktuellt arbete

Införande av det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer med primär HPV-analys pågår. Det är ett omfattande arbete i regionerna som innefattar kallelseverksamhet, provtagning, utredning och behandling, kommunikation, kvalitetskrav, IT-system och utbildningsinsatser. 

Nationell nulägesbild – ny rapport

Regionerna har kommit olika långt i införandet och har delvis valt olika system och angreppssätt. RCC i samverkan bad därför Stiftelsen Leading Health Care att med fokus på vårdprogrammets införande och kallelsesystem ta fram en nationell bild av nuläget.

Rapport Leading Health Care: System för cervixcancerscreening – nuläge och utvecklingspotential, 2020-06-30 (pdf, nytt fönster)

Vårdprogram

Den senaste ändringen i vårdprogrammet baseras på ny kunskap. De senaste årens ökning av insjuknandet i livmoderhalscancer drabbar främst enstaka kvinnor i den stora grupp som fått besked om att deras cellprov sett normala ut i mikroskop. Det har visat sig att kvinnor som bär på HPV 16 och 18 löper högre risk att utveckla cancer. Därför rekommenderas nu provtagning efter 18 månader. För övriga gäller även fortättningsvis 3 års provtagningsintervall. 

Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Nationell och regional samordning – stöd till införande av nya screeningrekommendationer

Införandet av Socialstyrelsens nya screeningrekommendationer för livmoderhalscancer innebär stora förändringar för screeningsverksamheten. För att stödja regioner med införandet har ett antal nationella aktiviteter initierats, bland annat har RCCs nationella arbetsgrupp för cervixcancerprevention haft i uppdrag att ta fram ett nationellt vårdprogram. Eftersom screeningverksamheten står inför stora förändringar har ett omfattande utbildningsmaterial tagits fram och varje sjukvårdsregion har fått ansöka om medel för att genomföra utbildningsinsatser för personal inom screeningverksamheten.

En avgörande faktor för att screeningverksamheten ska kunna fungera ändamålsenligt och patientsäkert är att viss patientinformation kan delas mellan regioner. Så är inte fallet idag, därför genomfördes en förstudie 2016  för att utreda hur information ska kunna delas på ett säkert och effektivt sätt. Förstudierapporten finns som bilaga i 2016 års redovisning.

Rapport: Screening för livmoderhalscancer - stöd till införande av nya rekommendationer 2016 (pdf)

Under 2017 har ytterligare utredning utförts via Inera avseende förberedelser för genomförande. Under 2017 har Inera bjudit in regionerna med sedvanlig intresseanmälan och avsiktsförklaring. I början av 2018 beslutade Inera att påbörja arbetet med IT-stöd tillsammans med regionerna.

Rapport: Screening av cervixcancer - insatser gällande utbildning och IT-stöd 2017 (pdf)

Förstudierapport Inera etapp 2, Stödsystem screening livmoderhalscancer (pdf)

Screeningprogram

Socialstyrelsen utfärdade nya rekommendationer för gynekologisk cellprovskontroll 2015. En stor förändring i och med detta är att cellproverna i första hand analyseras för HPV för kvinnor som fyllt 30 år. Det medför att känsligheten i de analyser som genomförs på cellprovet ökar ytterligare. I ett senare skede innebär det att de kvinnor som är över 50 år och tidigare testat negativt för HPV endast behöver genomgå en screening vart sjunde år. De närmaste åren kommer kvinnor mellan 50 och 64 år få en kallelse vart femte år. Kvinnor mellan 23 och 50 kallas till screening vart tredje år.

Rekommendationer för livmoderhalscancer, screening med cytologi och HPV-test, Socialstyrelsen

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Rutiner för gynekologisk cellprovskontroll (GCK) på kvinnor hemmahörande i ett annat län

Rutiner cellprovskontroll utomlänskvinnor Region Norrbotten, 2019 (pdf, nytt fönster)

Rutiner cellprovskontroll utomlänskvinnor Region Västerbotten, 2021 (pdf)

Rutiner cellprovskontroll utomlänskvinnor Region Västernorrland, 2021 (pdf)

Rutiner cellprovskotroll utomlänskvinnor Region Jämtland Härjedalen, 2019 (pdf)

Processplan för livmoderhalscancer

Processplanen beskriver processen utifrån ett patientperspektiv och definierar viktiga målnivåer för att kunna följa och utveckla processen under de närmaste åren. Den är även ett underlag för Norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2022–2024.

Processplan Livmoderhalscancerprevention (pdf, nytt fönster)

Övriga processplaner finner du under respektive diagnos samt samlade på sidan Strategisk utvecklingsplan.

Strategisk utvecklingsplan

Status cancerscreening 1 sep 2020

Maj 2020 kallades kvinnor för omprov av prov tagna i februari och mars.

Från vecka 34 återupptogs cellprovtagning med bokade tider hos barnmorska för kvinnor som ingår i screeningprogrammets uppföljningsfil för HPV, samt kvinnor som enligt screeningprogrammet var aktuella för en ny kallelse våren 2020. Totalt kommer 32 046 kvinnor (cirka 2000 per vecka) bli inbokade vecka 34-50, tidigare kallades ca 8 000 kvinnor per vecka till drop-in mottagningar. Mycket begränsad möjlighet till ombokning för kallade kvinnor just nu, arbete pågår för att finna en lösning.

Vecka 36-37 skickas erbjudande om HPV-självprov till en högriskgrupp av kvinnor som uteblivit från screeningen 11 år eller längre.

Erbjudande om HPV-självprov under pandemin
Sedan mitten av juli kan regionerna genomföra livmoderhalsscreening med självprovtagning för HPV. De nya föreskrifterna från Socialstyrelsen gäller till och med 30 juni 2021. RCC arbetar med flera IT-anpassningar för att kunna erbjuda HPV-självprov och förhoppningen är att kunna starta under hösten. Totalt kan cirka 240 000 kvinnor i regionen bli aktuella för ett erbjudande. Vid positivt HPV-självprov kommer kvinnan att kallas till barnmorska för ett uppföljande prov efter 3-4 månader.

Gynekologisk cellprovskontroll i Stockholm — Gotlandsregionen

Screeningsverksamheten på RCC Stockholm Gotland ansvarar för gynekologisk cellprovskontroll i region Stockholm och i region Gotland. Alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till provtagning som är avgiftsfri.

För kvinnor som bor i Stockholms län: Information och kontaktuppgifter om gynekologisk cellprovtagning finns på 1177 Vårdguiden.

HPV-testning infördes i delar av programmet redan 2010. Primär HPV-testning införs nu stegvis under kontrollerade former i screeningprogrammet. 

Screeningverksamheten ansvarar för kallelsehantering, remittering, registrering, uppföljning och utvärdering av programmet. 

HPV-vaccination

Sedan 2012 erbjuds alla 11-12 åriga flickor vaccination i skolhälsovården.

Flickor upp till 26 års ålder har erbjudits avgiftsfri vaccination, så kallad catch up sedan 2012. Denna vaccination upphör vid årsskiftet 2016/2017.

Samordningsansvariga screeningverksamheten

Om du som vårdpersonal har frågor kontakta: 

Aktuellt arbete

Under 2020 arbetar vi bland annat med:

 • Att uppnå sydöstra sjukvårdsregionens mål om att identifiera och förbättra faktorer för att minska incidensen av cervixcancer genom bland annat:
  • En sammanställning över sydöstra sjukvårdsregionens cervixcancrar. I år har nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention (NKCx) standardiserat detta arbete med hjälp av en nationell audit. Resultatet av detta kommer presenteras i NKCx årsrapport efter sommaren.
  • I sydöstra sjukvårdsregionen har vi tagit beslut om att delta i utrotningsprojekt cervixcancer, planerad start är hösten 2020. Kvinnor som beräknas ha förhöjd risk för cervixcancer erbjuds ett självprov för HPV-analys. Vi kan då identifiera kvinnor i denna grupp med högrisk-HPV och erbjuda dessa vidare utredning/behandling med målet att i slutändan minska antalet cervixcancrar.
 • Covid-19 har till viss del påverkat screeningsverksamheten i sydöstra sjukvårdsregionen. En screeningskuld har byggts upp och man måste arbeta fram en plan för hur man ska kunna ta igen detta tapp.
 • Ett av våra mål är att förbättra täckningsgraden i sydöstra sjukvårdsregionen och här ses en förbättring de senaste åren. Det viktigt att kvinnor får sin kallelse i tid.
 • Arbete med självprovtagning för långtidsuteblivare för att uppmärksamma underscreenade populationer. I Östergötland erbjuder man numera självprovtagning, Kalmar samt Jönköping arbetar med denna implementering.

Sjukvårdsregional vårdprocess, läs mer här.

Regional processledare

Hanna Eriksson

cytodiagnostiker

Klinisk patologi, Universitetssjukhuset i Linköping

Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen

Den regioana vårdprocessen för livmoderhalscancerprevention arbetar för att färre kvinnor ska insjukna i livmoderhalscancer. Det viktigaste verktygen för att uppnå det är vaccination mot Humant Papillomvirus (HPV) och deltagande i gynekologisk cellprovskontroll.

Västra sjukvårdsregionen har ett relativt högt deltagande i screeningen, runt 80 procent, men deltagande skiljer sig mycket åt mellan olika områden och stadsdelar. Därför är åtgärder för att öka deltagandet centralt. Vårdprocessen har arbetat för att öka deltagandet på flera sätt, till exempel genom lättillgänglig ombokning av tider via nätet, telefonsamtal till kvinnor som har uteblivit från sina kontroller sex år eller längre, samt uppmärksamhetsveckan Cellprovsveckan. 

 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Utbildningsinsatser 
 • Utveckling av underlaget till kvalitetsrapporter.
 • Insatser för att fler ska ta gynekologiskt cellprov, bland annat Cellprovsveckan. Cellprovsveckan har inte arrangerats 2020 och 2021 men kommer förhoppningsvis åter 2022 i samarbete med Regionhälsan.  
 • Utveckling av processregistret Cytburken som är en del av det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention. 

Under Gynekologisk cellprovskontroll i Väst (GCK i Väst) finns material för vårdpersonal.

Regionala processägare

porträtt

Katarina Kylebäck

regional processägare livmoderhalscancerprevention, gynekolog

Masthuggets gynekologmottagning

 

porträtt

Cecilia Kärrberg

regional processägare särskild gynekologisk dysplasi

Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention, barnmorska

RCC Väst

 

porträtt

Anna Carlund

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Björn Strander

medicinsk rådgivare, gynekolog

RCC Väst

porträtt

Charlotte Örndal

registerhållare Cytburken, patolog

RCC Väst

porträtt

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst