Till regionspecifikt innehåll

Prevention och tidig upptäckt

Cancer kan drabba vem som helst, även den som lever hälsosamt. Forskning tyder dock på att cirka 30 procent av all cancer kan förebyggas. Därför är förebyggande insatser mycket viktiga för att motverka prognosen om en kraftig ökning av antalet cancerfall.

I den europeiska kodexen mot cancer anges tolv åtgärder som människor själva kan vidta för att minska risken för cancer. Rekommendationerna är baserade på de senaste vetenskapliga rönen. RCC har regeringens uppdrag att tillsammans med andra aktörer delta i ett brett folkhälsopolitiskt arbete för förbättrade levnadsvanor. Folkhälsomyndigheten och det nationella programområdet (NPO) för levnadsvanor är exempel på sådana aktörer. 

God och jämlik hälsa

Folkhälsopolitikens mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Detta kräver en reell förskjutning av samhällsresurserna, så att en större del än i dag avsätts till förebyggande arbete.

Vaccination

För vissa cancerformer kan risken att insjukna minskas kraftigt genom vaccination mot humant papillomvirus (HPV). HPV är relaterat till insjuknande i livmoderhalscancer och flera andra cancerformer. Vaccination mot HPV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor sedan 2010 och från 2020 omfattas även pojkar. Ur såväl samhällets som individens perspektiv är det angeläget med en hög täckningsgrad i vaccinationsprogrammet.

Screening

Tidig upptäckt ökar ofta möjligheten för effektiv behandling och minskar dödligheten i cancer. För cancerformer där det finns bra screeningmetoder är screening en effektiv åtgärd för att upptäcka cancer tidigt. 

Alarmsymtom

Strukturerade metoder bör användas för att så tidigt som möjligt fånga upp patienter med ökad risk för cancer. Det är viktigt att kunskapen om alarmsymtom för cancer är väl spridd och tillämpas inom hela hälso- och sjukvården. 

Vissa högriskgrupper behöver omfattas av särskilda kontrollprogram. Det kan gälla både personer med en ärftlig ökad cancerrisk och personer som har ökad risk att insjukna till följd av annan sjukdom eller exponering för riskfaktorer.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Samverkan
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Cancerprevention och tidig upptäckt i Mellansverige

Förebyggande insatser för att minska risken för insjuknande i cancer är en central uppgift för RCC Mellansverige.

Prevention och screening Mellansverige

Projekt om rökfri strålbehandling

2017 startade RCC Norr och folkhälsoenheten i Region Västerbotten, ett pilotprojekt för rökfri strålbehandling vid Norrlands universitetssjukhus (Nus), i samarbete med personalen vid strålningsenheten.Ywonne Wiklund och Senada Hajdarevic

Projektledare var Senada Hajdarevic, RCC:s processledare för cancerprevention och Ywonne Wiklund, ansvarig för tobaksprevention i Region Västerbotten.

Nu kan du ta del av projektrapporten.

Att arbeta för en rökfri strålbehandling projektrapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Senada Hajdarevic

processledare cancerprevention

RCC Norr

 

Ywonne Wiklund

folkhälsoutvecklare, RCC Norrs kontaktperson

Region Västerbotten

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden för cancerprevention och screening

Status cancerscreening 1 sep 2020

Ett utvecklingsprojekt startades i början av 2020 med fokus på sekundärprevention genom lungcancerscreening, och primärprevention genom rökavvänjningsstöd.
I en inledande förstudie har 6 000 kvinnor över 50 år som samtidigt kallas till mammografi, fått enkäter om rökvanor samt intresse för rökavvänjningsstöd och lågdos datortomografi.

Pilotstudie lungcancerscreening

Piloten är ett utvecklingsprojekt inom cancerprevention som Region Stockholm har gett RCC Stockholm Gotland uppdraget att genomföra under de kommande åren. Den fokuserar på sekundärprevention genom lungcancerscreening och primärprevention genom rökavvänjningsstöd.

Samarbetspartners i projektet är Karolinska Institutet, Sluta-röka-linjen, lungonkologiskt centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset (K), Cancer i Primärvården (CaPrim), Bröstcentrum vid Södersjukhuset (SÖS) och Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi i Lund (IHE).

I en förstudie kommer cirka 6 000 kvinnor som kallas till mammografiscreening vid Bröstcentrum SÖS att tillfrågas om deras rökvanor och intresse för rökavvänjningsstöd samt inställning till att få genomgå en lågdos DT för tidig upptäckt av eventuell lungcancer

Projektets olika delar

· En förstudie pågår nu för att kartlägga rökvanor och intresse för att delta i lungcancerscreening hos riskgrupp; rökande kvinnor 40–74 år

· En hälsoekonomisk analys av ett eventuellt införande av lungcancerscreening utförs av IHE

· Uppbyggnad av infrastruktur och logistik för pilotstudien för lungcancerscreening och rökavvänjningsstöd.

Internationella satsningar

Det pågår liknade studier bland annat i USA och nyligen presenterade den nederländska Nelsonstudien intressanta resultat som Socialstyrelsen nu utvärderar. I november 2019 införde Kroatien som första land i EU ett nationellt screeningprogram för lungcancer.

Screening i Stockholm Gotlandsregionen

Screeningenheten inom RCC Sockholm Gotland ansvarar för samordning och uppföljning av screeningverksamheten i Stockholm Gotlands sjukvårdsregion. Verksamheten omfattar screening för tidig upptäckt av livmoderhalscancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer samt bukaortaaneurysm.

Kvalitetsråd för screening

RCC:s screeningverksamhet leder regionens fyra kvalitetsråd med representanter för de olika screeningprogrammen. Råden har till uppgift att kvalitetskontrollera screeningen. 

Enheten medverkar i flera forskningsprojekt inom screening både nationellt och internationellt samt medverkar också aktivt i EU:s arbete med att ta fram så kallade guidelines för de olika screeningprogrammen.

Hur ska Sverige förhålla sig till införande av nya screeningprogram för tidig upptäckt av cancer?

Socialstyrelsen och EU rekommenderar screening för tidig upptäckt av bröstcancer, cervixcancer och kolorektal cancer. Diskussioner om screening för andra cancerformer, framför allt prostatacancer, lungcancer och ovarialcancer pågår.

Den 6 oktober 2016 hölls en nationell konferens med syfte att presentera evidens från screeningstudier av ovanstående cancerformer, men också för att visa hur man i olika länder tar beslut om införande av nya screeningprogram. Arrangör för dagen var Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland i samarbete med Cancerakademin.

Nedan finner ni presentationerna från dagen

Maria Bjerstam

regional processledare prevention

RCC Syd

Prevention och tidig upptäckt i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst arbetar med prevention och tidig upptäckt av cancer på flera områden. Arbetet görs i samarbete med en mängd aktörer, till exempel sjukvård, primärvård, kommuner och olika myndigheter.

Bland annat har vi: