Resultatredovisning

Täckningsgrad till Svenska palliativregistret

I vår region avlider årligen 10 000 människor, en av fyra i cancer. Flertalet av dessa har behov av palliativa insatser under kortare eller längre perioder, oavsett var vården sker.

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som på patientnivå mäter i vilken grad personen som avlidit fått del av den palliativa vårdens innehåll.

Om täckningsgraden i registret är > 70 % i ett geografiskt område, en vårdform, en ålders- eller diagnosgrupp finns förutsättning att använda data i t.ex. öppna jämförelser.

Följ inrapporteringen till Svenska palliativregistret via Topplistan.

Nationella kvalitetsindikatorer för god palliativ vård

Socialstyrelsen har indikatorer i uppföljning och utvärdering av vårdens processer och resultat, som följs över tid. Indikatorerna kan användas nationellt, regionalt och lokalt. För palliativ vård finns sammanlagt nio nationella indikatorer:

  • Täckningsgrad i registret (redovisat ovan)
  • Förekomst av trycksår (grad 2–4)
  • Dokumenterad individuell vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel
  • Dokumenterad individuell vidbehovsordination av opioid
  • Dokumenterad munhälsobedömning
  • Smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet
  • Regelbunden användning av symtomskattningsinstrument
  • Samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktssamtal)

Fem indikatorer går att mäta med data från Svenska palliativregistret, en indikator (nr. 2) hämtar även data från Socialstyrelsen. Tre indikatorer (nr. 6 - 9) uppfattas som utvecklingsindikatorer.

Sex av dessa indikatorer anser Socialstyrelsen som särskilt viktiga att följa över tid och i september 2017 togs målvärden fram för dessa:

 
IndikatorMålnivå

Dokumenterad munhälsobedömning

≥ 90 % 

Smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet

100 % 

Dokumenterad individuell vidbehovsordination av opioid

≥ 98 % 

Dokumenterad individuell vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel

≥ 98 % 

Utan förekomst av trycksår under sista levnadsveckan 

≥ 90 % 

Samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktssamtal)

≥ 98 % 

 

Bilden visar nuläget i regionens 38 kommuner avseende sju av
indikatorerna sammanslaget till ett genomsnittsindex.

För utförligare information, utgångsläge och diagram hur resultatet ser ut i regionens 38 kommuner utifrån kunskapsstödets föreslagna indikatorer se den diagnosgemensamma resultatredovisning i rapporten.