Regional vårdprocess

Löfte: Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort

I vår region avlider årligen 10 000 människor, en av fyra av cancer. Flertalet av dessa har behov, oavsett var vården sker, av palliativa insatser under kortare eller längre perioder.

I Palliativregistret följs den palliativa vården upp.

Nedanstående figur visar hur begrepp och våra professionella verktyg kopplar till patientens process. Om det finns en gemensam uppfattning om processen skapas förutsättningar för god samverkan mellan olika aktörer.

 

Aktuell nulägesbeskrivning för sydöstra sjukvårdsregionen visar att många cancerpatienter idag vårdas den sista delen av sina liv på regionens sjukhus, där palliativ kompetens idag inte fullt ut är synlig.

Mål att sträva mot är att palliativ kompetens finns tillgänglig  på till exempel multidisciplinär konferens, tidigt i cancerutredning eller vid komplexa problem. Redan idag ser vi, genom erfarenheter från olika pilotprojekt runt om i regionen, patientvinsterna med denna tillgänglighet.

Den regionala processgruppen för palliativ vård samlas ca 4-6 ggr/år. Här finns sjuksköterskor, läkare och patientföreträdare representerade. Gruppen verkar för en samsyn och tillsammans analyserar man och följer utdata från kvalitetsregister, identifierar förbättringsområden och strävar mot en jämlik vård i hela regionen. Senaste året har fokus legat på smärt- och symtomskattningen.

Den regionala vårdprocessgruppen anordnar Palliation Sydöst som är en årlig konferens öppen för alla inom palliativ vård.