Regional vårdprocess RCC Sydöst

RCC Sydöst har avgett sex löften till patienter och medborgare i sydöstra sjukvårdsregionen. Löfte fyra säger att "alla patienter med cancer i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort”.

I sydöstra sjukvårdsregionen avlider årligen cirka 10 000 människor, en av fyra av cancer. Flertalet av dessa har behov, oavsett var vården sker, av palliativa insatser under kortare eller längre perioder. 

WHO:s definition av palliativ vård

"Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande (icke-botbar) sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidandet genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella symtom."

Vård i hemmet, på boende eller sjukhus

Vården ska kunna ges i det egna hemmet (ordinärt boende), i det särskilda boendet eller på sjukhus eller annan institution. De palliativa vårdbehoven kan tillgodoses med hjälp av allmän eller specialiserad palliativ vård. Allmän palliativ vård, palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. Specialiserad palliativ verksamhet, verksamhet som erbjuder specialiserad palliativ vård

Många patienter med cancer vårdas den sista delen av sina liv på regionens sjukhus. Vi strävar mot målet att palliativ kompetens ska finnas tillgänglig  vid t.ex. multidisciplinär konferens (MDK), tidigt i cancerutredning eller vid komplexa problem. Erfarenheter från olika pilotprojekt runt om i sjukvårdsregionen visar på patientvinster genom denna tillgänglighet.

Regional processgrupp

Den regionala processgruppen för palliativ vård består sjuksköterskor,undersköterskor, rehabiliteringspersonal, läkare och patientföreträdare som träffas 4-5 ggr/år. Gruppen verkar för en samsyn och analyserar och följer utdata från kvalitetsregister, identifierar förbättringsområden och strävar mot en jämlik vård i hela sjukvårdsregionen. Tillsammans anordnar vi årligen Palliation Sydöst, en konferens öppen för alla inom palliativ vård. 

Under 2022 arbetar vi bland annat med:

Under 2022 arbetar vi bland annat med:

  • att öka täckningsgraden i Svenska palliativregistret.
  • att revidera nationellt vårdprogram för palliativ vård. Beräknas vara färdigt under 2023.
  • Öka personalens kunskap om palliativ vård:
    • uppmana personal att genomföra webbutbildningen "Lindring bortom boten" (uppdatering av Palliation ABC)
    • Bjuda in till den årliga konferensen Palliation Sydöst, som riktar sig till alla som möter personer med palliativa vårdbehov nom vård och omsorg. Nästa Palliation Sydöst är 20 oktober.
  • Regional samverkan med processledare i sydöstra sjukvårdsregionen.
  • Nationell samverkan med processledare från övriga regionala cancercentrum.