Samordningsgrupp för standardiserade vårdförlopp (SVF)

Den nationella samordningsgruppen är tillsatt av RCC i samverkan för att stödja satsningen på kortare väntetider och standardiserade vårdförlopp inom cancervården. I gruppen ingår de sjukvårdsregionala SVF-samordnare som finns vid respektive regionalt cancercentrum.

Samordningsgruppens uppdrag

Gruppen ska, inom ramen för satsningen på kortare väntetider i cancervården:

  • utbyta erfarenheter av uppdraget med att samordna arbetet med standardiserade vårdförlopp i den egna sjukvårdsregionen
  • ge stöd åt SKR och RCC i samverkan gällande kommunikationsinsatser
  • ta fram gemensamma underlag, på uppdrag av RCC i samverkan
  • vara beredande i frågor som rör standardiserade vårdförlopp, inför beslut i RCC samverkan.

Samordningsgruppen består av de sjukvårdsregionala SVF-samordnarna och leds av RCC i samverkans nationella samordnare för standardiserade vårdförlopp.

Gruppens sammansättning

porträtt

Helena Brändström

nationell samordnare standardiserade vårdförlopp

Sveriges Kommuner och Regioner

 

 

RCC Norr

Ove Andrén

sjukvårdsregional SVF-samordnare

Norrlands universitetssjukhus

RCC Stockholm Gotland

Lisa Jelf Eneqvist

verksamhetsutvecklare

RCC Stockholm Gotland

RCC Syd

Anna-Maria Larsson

medicinsk rådgivare

RCC Syd

RCC Sydöst

Charlotte Carlsson

sjukvårdsregional SVF-samordnare

RCC Sydöst

RCC Mellansverige

Sofia Bergström

sjukvårdsregional SVF-samordnare

RCC Mellansverige

RCC Väst

Edvin Andersson

regional SVF-samordnare

RCC Väst