Gemensam remissmall i Cosmic la grunden för Sydöstras SVF-uppföljning

Både lika och olika. Så skulle samarbetet kring SVF-uppföljningen i den sydöstra sjukvårdsregionen kunna sammanfattas. När regionsjukvårdsledningen ville kunna fånga och tolka data så likartat som möjligt i de tre regionerna, blev en gemensam remissmall en framgångsfaktor.

Charlotte Carlsson

I Sydöstra sjukvårdsregionen (regionerna Östergötland, Jönköping och Kalmar) påbörjades införandet strax efter att SVF-beskrivningarna kom, i april 2015.

Charlotte Carlsson (bilden), projektledare för införandet av SVF i Region Jönköping, berättar att regionsjukvårdsledningen inom Sydöstra sjukvårdsregionen såg ett behov av att kunna fånga och tolka data på ett så likartat sätt som möjligt från de tre huvudmännen. Därför satsade de på en gemensam remissmall i respektive it-stöd, som alla är kopplade till journalsystemet Cosmic. Samtliga remittenter, såväl inom offentlig som privat vård, har tillgång till ett kunskapsstöd som ligger på webben.

Baserad på kriterierna för välgrundad misstanke

Remissmallen är uppbyggd utifrån kriterierna för välgrundad misstanke om cancer, som är definierade i de nationella SVF-beskrivningarna.

– De kriterierna har varit bra och tydliga att ha i ryggen när vi skapat vår modell för kodning och överenskomna arbetssätt, säger Charlotte Carlsson.

I Region Jönköping är remissmallen, tillsammans med en journalmall för dokumentation, ”Canceröversikten”, grunden för datafångst. Grannregionen Kalmar jobbar på liknande vis, medan Region Östergötland använder ett system där remittenternas registreringar i klartext och vanliga datumangivelser förvandlas till KVÅ-koder bakom systemets användargränssnitt.

– Det där med hur och var koderna skulle sättas var en oro hos oss alla i början, särskilt som det ju var en enorm tidspress vid införandet. Tack vare att vi i Östergötland har en gemensam remissingång kunde vi trygga en valid kodning från start, säger Marie Lagerfelt, projektledare vid Region Östergötland.

Remissmall i CosmicRemissmall kopplad till journalsystemet Cosmic.

Avslutskoderna svårhanterliga

När det gäller koderna för avslut av SVF är de däremot inte riktigt i hamn än. 

– Inom vissa vårdförlopp kan det fortfarande vara lätt att missuppfatta vilken kod som ska användas, säger hon och berättar att de tre huvudmännen inom Sydöstra sjukvårdsregionen har den gemensamma hållningen, att den region som påbörjar ett SVF också ska avsluta det.

– Det har vi ännu inte fått gehör för, men det skulle underlätta för oss alla, säger Marie Lagerfelt.

Hon och Charlotte Carlsson tror att det relativt snabba införandet av SVF medförde viss osäkerhet kring det nationella kodsystemet.

– Men nu känner vi tre regioner oss trygga med att vi kunnat lära av varandra. Vi har också gjort en gemensam validering: hur faller data ut, vad är rimligt/orimligt, vad kan det handla om när koderna är fel och så vidare, säger Marie Lagerfelt och berättar att hon och hennes kolleger också har möjlighet att kontrollera de egna datauppgifterna innan de går i väg till den nationella databasen.

– Det känns viktigt, eftersom det minskar risken att vi skickar felaktiga data.

Bara i början

På det stora hela tycker Charlotte Carlsson och Marie Lagerfelt att deras regioner tog sig an arbetet med väntetidsuppföljningen på ett bra vis och har fått det hela att fungera tillfredsställande på de här tre åren.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att det redan från början var ett stort antal personer med olika slags kompetenser som satte sig in i att förstå strukturen och skapa modeller för patientens process.

– Vi har fram till nu skapat förutsättningar att fånga data på ett sätt vi inte kunnat tidigare, men man ska komma ihåg att vi fortfarande är i början och behöver fortsätta att utveckla arbetssätten, säger Charlotte Carlsson.

Text: Ingela Hofsten
Foto: Helena Dovier

Läs artikelserien om uppföljning av SVF