Projektledarna har ordet

Nu har arbetet med att införa standardiserade vårdförlopp börjat ta form i hela sydöstra sjukvårdsregionen. Här är dagsläget för respektive region/landsting:

Region Jönköpings län:

Projektledaren Marianne Johansson berättar om arbetets två fokusområden:

 
Marianne B Johansson är projektledare för Region Jönköpings län. 

- I första hand har vi koncentrerat oss på att informera personalen om vad som gäller, både i specialistvården och i primärvården. Detta har vi gjort på gammalt hederligt vis, genom platsbesök och personlig dialog, för att både kunna ge den information som behövs, men också fånga upp de problem och tveksamheter som uppstår. När man ska gå in i ett nytt arbetssätt är det viktigt att vara lyhörd, eftersom vi inte kan förutse vad som kommer att innebära problem när vi väl drar igång.

- Det andra fokusområdet är att ha en gemensam strategi innan det är skarpt läge. Att samordna processen är en stor utmaning för oss, men även att hantera säkerhetsrisker. Undanträngningseffekten när man tydligt fokuserar på vissa diagnoser, är en ständig risk.

 
Helena Berglund, projektledare för landstinget i Kalmar län. 

Helena Berglund, projektledare för landstinget i Kalmar län:

-  Fokus så här långt har legat på information till chefer, flödeskartläggning, remissmallar och att dokumentationen ska stödja vårdförloppen, utdata och kommande mätningar. Verksamheterna jobbar med sin process med stöd av projektledningsgruppen. Primärvård och sjukhusvård har kommit överens om remissförfarandet och har gemensamt utformat remissen.

-  Vi har också tagit fram en informationsfilm så medarbetare, men också hyrläkare kan ta del av vad standardiserade vårdförlopp är och hur man ska gå tillväga vid misstanke om cancer.

Framåt är det viktigt att hjälpa verksamheterna i de eventuella problem som uppstår. I Kalmar riggar man för det man kan, men de tar också hösten som det pilotinförande det är, då alla bekymmer inte går att förutse. Planering för de kommande vårdförloppen 2016 pågår parallellt med höstens införande.

- Det är ett gediget arbete som ligger bakom för att införa nya arbetssätt, men vi ser att arbetet med införande av standardiserade vårdförlopp kommer att leda till att verksamheten på sikt får mer energi och kraft genom att dubbelarbete har eliminerat. Det är ju för patientens skull, för att vara välinformerade om vad som ska hända och känna sig delaktiga och trygga när de har behov av våra tjänster.

 
Martin Magnusson, vårddirektör för Region Östergötland. 

 

Martin Magnusson, vårddirektör för Region Östergötland:

Region Östergötland kommer att organisera arbetet med de standardiserade vårdförloppen så att man skapar en remissingång för utredning av alla personer som uppfyller kriterier för välgrundad misstanke på cancer. Fördelarna med en remissingång är att primärvården eller andra remittenter bara behöver remittera till en enhet, och att en standardiserad remiss ökar möjligheten att rätt information förs vidare i vårdkedjan. En annan fördel är att patienter som har behov av en individualiserad utredning också fortare kommer rätt och inte trängs undan. För respektive cancerdiagnos kommer dessutom hela processen från utredning till behandlingsstart ses över för att klara de uppsatta ledtiderna.

- Det är viktigt att komma ihåg att en stor del av de patienter som går in i ett standardiserat vårdförlopp visar sig inte ha cancer. Av dem som får ett cancerbesked är det inte säkert att patienten gagnas av ett standardiserat vårdförlopp, på grund av samsjuklighet, ålder eller andra orsaker. Varje patient är unik. Det vi gör genom att införa standardiserade vårdförlopp är att vi tydliggör hur de olika vårdalternativen ser ut, och kortar ledtiderna så mycket som möjligt i varje unikt fall.

Fler goda exempel med SVF

Bild för Bröstcentrum har kortat väntetiden till operation

Väst

Bröstcentrum har kortat väntetiden till operation

Den samlade vården har ökat tryggheten, effektiviteten och kvaliteten.

Bild för När Karolinska kapade cancerköerna

Stockholm Gotland

När Karolinska kapade cancerköerna

En berättelse om vägen från kris till kontroll

Bild för Från misstanke till kirurgi på fem veckor

Väst

Från misstanke till kirurgi på fem veckor

– Tack vare det snabba vårdförloppet har jag fått livet tillbaka.

Bild för SVF gav snabbare hudutredning och sammansvetsat arbetslag i Halland

Väst

SVF gav snabbare hudutredning i Halland

Kirurgkliniken ligger i topp när det gäller operationer inom maximal ledtid

Bild för Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Syd

Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer

Ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Bild för Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Mellansverige

Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Det framgår av en studie från Värmland

Bild för Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

Norr

Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

Sjuksköterskor ger cancerbesked till patienterna

Bild för Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Syd

Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Lyckas hålla ledtiderna för bilddiagnostik

Bild för Från botten till toppen på två år

Väst

Från botten till toppen på två år

Sveriges kortaste ledtider vid prostatacancer

Bild för Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

Norr

Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

SVF en möjlighet att öka effektiviteten

Bild för Huvud- halscancerpatienter i Värmland får kortare ledtider

Mellansverige

Huvud- halscancerpatienter i Värmland får kortare ledtider

Införande av koordinator gav resultat