Till regionspecifikt innehåll

Standardiserade vårdförlopp i cancervården (SVF)

Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är ett nationellt arbetssätt som ska minska onödig väntan och ovisshet för patienten. Alla SVF startar med en välgrundad misstanke om cancer.

Statistik från uppföljning av SVF

Varje år gör RCC årsrapport som följer upp hur det går med de nationella målen för SVF: jämlik vård, kortare ledtider och nöjdare patienter. I det inspelade seminariet går Helena Brändström igenom data från den senaste årsrapporten.

 

I den interaktiva SVF-statistiken kan du bland annat se antalet patienter som utretts enligt SVF, andelen SVF-utredda patienter som startat cancerbehandling och i vilken mån utredningarna gjorts inom föreskrivna maximala väntetider. 

Interaktiv SVF-statistik

Beskrivningar av SVF

Vad som är välgrundad misstanke, hur det ska utredas och hur lång tid detta får ta, framgår av det standardiserade vårdförloppet för varje cancerdiagnos. Tiden från välgrundad misstanke till start av behandling mäts likadant i hela landet. Målet är en jämlik cancervård i hela Sverige. Du hittar alla SVF och vårdprogram i RCCs Kunskapsbank.

Standardiserade vårdförlopp (SVF), Kunskapsbanken

Kortversioner av SVF för primärvården

Kortversioner av respektive vårdförloppsbeskrivning finns samlade i ett gemensamt dokument nedan. Ibland tas även regionala kortversioner tas fram. De hittar du längst ner på sidan, under Regionspecifikt innehåll.

Kortversioner SVF, alla diagnoser (pdf, nytt fönster)

Kortversioner SVF, alla diagnoser (word)

Koordinatorsfunktionens viktiga roll

Funktionen som SVF-koordinator är en framgångsfaktor för effektiva och säkra vårdflöden. RCC i samverkan har tagit fram en nationell funktionsbeskrivning, som rekommenderar hur koordinatorsfunktionen inom cancervården ska organiseras och fungera.

Nationell funktionsbeskrivning för SVF-koordinator (pdf, nytt fönster)

 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionalt cancercentrum norr

Till regional information om standardiserade vårdförlopp

Kontakt RCC Norr

porträtt

Ove Andrén

sjukvårdsregional SVF-samordnare

Norrlands universitetssjukhus

RCC Stockholm Gotland ansvarar och samordnar införandet av vårdförlopp i Region Stockholm.

Uppföljning i Region Stockholm och Region Gotland av patientrapporterade erfarenhetsmått i SVF: Patientrapporterade erfarenhetsmått i SVF

Det finns en regionalt anpassad patientinformation för standardiserade vårdförlopp i Region Stockholm.

Regional patientinformation för Region Stockholm

Om införande av standardiserade vårdförlopp i Region Stockholm

Vad är SVF i primärvården?

Se en film om standardiserade vårdförlopp i primärvården