Till regionspecifikt innehåll

Standardiserade vårdförlopp i cancervården

Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är ett nationellt arbetssätt som ska minska onödig väntan och ovisshet för patienten. Alla SVF startar med en välgrundad misstanke om cancer.

Vad som är välgrundad misstanke, hur det ska utredas och hur lång tid detta får ta, framgår av det nationella vårdprogrammet för varje cancerdiagnos. Tiden från välgrundad misstanke till start av behandling mäts likadant i hela landet. Målet är en jämlik cancervård i hela Sverige. Du hittar alla SVF och vårdprogram i RCCs Kunskapsbank.

Alla SVF och vårdprogram, Kunskapsbanken

Statistik från uppföljning av SVF

I SVF-statistiken kan du bland annat se antalet patienter som utretts enligt SVF, andelen SVF-utredda patienter som startat cancerbehandling och i vilken mån utredningarna gjorts inom föreskrivna maximala väntetider. RCC sammanställer också statistik i rapportform.

Interaktiv SVF-statistik

Rapport: Kortare väntetider i cancervården – status för inklusions- och ledtidsmål i SVF 2017–2019 (pdf, nytt fönster)

Kortversioner av SVF för primärvården

Kortversioner av respektive vårdförloppsbeskrivning finns samlade i ett gemensamt dokumenten nedan. Ibland tas även regionala kortversioner tas fram. De hittar du längst ner på respektive regions version av denna sida.

Kortversioner SVF, alla diagnoser (pdf, nytt fönster)

Kortversioner SVF, alla diagnoser (word)

I filmen berättar patienter om sin cancerutredning och vårdpersonal om arbetet med SVF.

Koordinatorsfunktionens viktiga roll

Funktionen som SVF-koordinator är en framgångsfaktor för effektiva och säkra vårdflöden. RCC i samverkan har tagit fram en nationell funktionsbeskrivning, som rekommenderar hur koordinatorsfunktionen inom cancervården ska organiseras och fungera.

Nationell funktionsbeskrivning för SVF-koordinator (pdf, nytt fönster)

Forskningspublikationer

Knowledge in and support for standardised cancer care pathways among general practitioners and other physicians in Sweden, Scandinavian Journal of Primary Health Care

Christian Backman , Ulf Johansson & Mikko Hellgren (2021)

Primary care physicians’ views of standardised care pathways in cancer care: A Swedish qualitative study on implementation experiences, European Journal of Cancer Care

Michael B. Wells, Sara Delilovic, Malin Gunnarsson, Jessica Dervish, Mia von Knorring, Henna Hasson (2021)

The standardized care pathway for oesophageal and gastric cancer at Skåne University Hospital in Lund - a validation study and proposals for improvement (pdf, nytt fönster)

Ellen Hänsel

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sjukvårdsregional baslinjemätning för standardiserade vårdförlop

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet.

Baslinjemätning myelomSenaste baslinjemätningen (februari - april 2016) omfattar gallvägscancer inklusive gallblåsa, hjärntumörer, hudmelanom, levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer, myelom, äggstockscancer och pankreascancer.

Baslinjemätningen innehåller diagnos- och landstingsspecifika kvalitetsregisterunderlag och ger en översikt genom att presentera vilken väntetidsinformation som finns tillgänglig i kvalitetsregistren jämfört med de mätpunkter som efterfrågas för uppföljningen av SVF, och antal fall och aktuella väntetider i respektive region. Baslinjemätningen redovisas per diagnos uppdelat på regioner.

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp i Uppsala-Örebroregionen - Ledtider ur regionala kvalitetsregister (februari - april 2016)

Tidigare framtagna baslinjemätningar för SVF i Uppsala-Örebroregionen

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp (november 2015) omfattar bröstcancer, lungcancer, lymfom, tjock- och ändtarmcancer.

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp (mars 2015) omfattar prostatacancer, huvud- och halscancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, matstrups- och magsäckscancer och akut myeloisk leukemi (blodcancer). 

Regionalt cancercentrum norr

Till regional information om standardiserade vårdförlopp

Kontakt RCC Norr

porträtt

Ove Andrén

medicinskt sakkunnig/rådgivare, sjukvårdsregional SVF-samordnare

RCC Norr

Sök bidrag för verksamhetsutveckling inom standardiserade vårdförlopp (SVF). Vi tar emot ansökningar löpande. Använd länken nedan.

Ansök om bidrag för verksamhetsutveckling inom SVF/Cancerplanen

RCC Stockholm Gotland ansvarar och samordnar införandet av vårdförlopp i Region Stockholm

Om införande av standardiserade vårdförlopp i Region Stockholm

Det finns en regionalt anpassad patientinformation för standardiserade vårdförlopp i Region Stockholm.

Regional patientinformation för Region Stockholm

Vad är SVF i primärvården?

Se en film om standardiserade vårdförlopp i primärvården