Nationella arbetsgruppen för strålbehandling

RCC har i uppdrag att stödja regionerna i utvecklingen av organisation och metoder inom svensk strålbehandling. Flera rapporter har visat brist på framför allt läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens.

Bristen på medarbetare med forskningskompetens är också uttalad och riskerar bromsa utvecklingen av strålbehandlingen i Sverige. Dessa förhållanden bekräftas av den nordiska benchmarkingrapport som publicerades hösten 2022 på uppdrag av Regeringen och SKR.

För att hantera dessa utmaningar tillsätter därför RCC i samverkan en Nationell arbetsgrupp som har följande uppdrag:

  • att verka för att tillgängligheten förbättras genom en ökad tillgång på kompetenta medarbetare, exempelvis genom att vidareutbildning för läkare, sjuksköterskor och sjukhusfysiker inom radioterapiområdet säkerställs genom nationellt, och i tillämpliga fall internationellt samarbete,
  • att stödja implementering och jämlikt användande av nya metoder inom strålbehandling,
  • att verka för att tillgängligheten till strålbehandling förbättras genom säkerställande av god och jämlik tillgång till modern utrustning, samt att resursutnyttjandet optimeras,
  • att skapa goda förutsättningar för utökad klinisk patientnära forskning inom strålbehandling och närliggande områden, bland annat genom samverkan med lärosäten, professionsföreningar, forskningsfinansiärer och patientföreträdare,
  • att arbeta för förbättrade möjligheter till forskning baserat på federerade databaser och kvalitetsregister, exempelvis genom att verka för att alla svenska strålbehandlingsenheter ansluter sig till Svenskt kvalitetsregister för strålterapi (SkvaRT).

Arbetsgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av representanter från Sveriges sjukvårdsregioner. 

Ordförande

Kjell Bergfeldt

ordförande

Ledamöter

Silke Engelholm

verksamhetschef

Region Syd

 

Jörgen Olofsson

sjukhusfysiker

Region Norr

Zuzanna Lovasova

överläkare

Region Mellansverige

Mattias Hedman

verksamhetschef

Region Stockholm Gotland

Karolina Vernmark

överläkare

Region Sydöst

Jesper Lindberg

sjukhusfysiker

Region Väst

Adjungerade

Björn Zackrisson

professor

Umeå

 

Caroline Olsson

docent

Göteborg

Anna Isaksson

vårdenhetschef

Örebro

Tufve Nyholm

professor

Umeå