Rapporter från sydöstra sjukvårdsregionen

RCC Sydöst sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. Två sjukvårdsregionala rapporter, Resultatredovisningen och Verksamheternas inrapportering till cancerregistret, ges ut.

Resultatredovisningen

Resultatredovisningen visar sydöstra sjukvårdsregionens resultat och måluppfyllelse i förhållande till de sex patientlöftena. Ett antal indikatorer, som matchar olika vårdprocesser och patientlöften, har följts upp från 2011 och framåt. Resultatredovisningarna publiceras i maj och november.

Samlad resultatredovisning

Samlad resultatredovisning november 2022

Resultatredovisning per diagnos - sydöstra sjukvårdsregionen

Bröstcancer november 2022

Bukspottkörtelcancer november 2022

Hjärntumörer högmaligna gliom november 2022

Hudmelanom november 2022

Huvud-/halscancer november 2022

Livmoderkroppscancer november 2022

Lungcancer november 2022

Lymfom november 2022

Njurcancer november 2022

Prostatacancer november 2022

Tjocktarmscancer november 2022

Urinblåsecancer november 2022

Ändtarmscancer november 2022

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst