Rapporter från sydöstra sjukvårdsregionen

RCC Sydöst sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. Två sjukvårdsregionala rapporter, Resultatredovisningen och Verksamheternas inrapportering till cancerregistret, ges ut.

Resultatredovisningen

Resultatredovisningen visar sydöstra sjukvårdsregionens resultat och måluppfyllelse i förhållande till de sex patientlöftena. Ett antal indikatorer, som matchar olika vårdprocesser och patientlöften, har följts upp från 2011 och framåt. Resultatredovisningarna publiceras i maj och november.

Samlad resultatredovisning

Samlad resultatredovisning november 2023

Resultatredovisning per diagnos - sydöstra sjukvårdsregionen

November 2023

Bröstcancer november 2023

Bukspottkörtelcancer november 2023

Hjärntumörer högmaligna gliom november 2023

Hudmelanom november 2023

Huvud-/halscancer november 2023

Livmoderkroppscancer november 2023

Lungcancer november 2023

Njurcancer november 2023

Prostatacancer november 2023

Tjocktarmscancer november 2023

Urinblåsecancer november 2023

Ändtarmscancer november 2023

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst