Min vårdplan på remiss

Här hittar du alla Min vårdplan som är eller har varit på remiss, men som ännu inte är fastställda.

Nya remissrundor startar fyra gånger per år: 15 februari, 15 april, 15 september och 15 november. Då publiceras remissversioner av aktuella Min vårdplan på denna sida. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.

Aktuella remissversioner 

Min vårdplan för följande diagnoser går ut på remiss den 15 februari 2022:

 • Lungcancer
 • Huvud- och halscancer
 • Barncancer ALL
 • Myelom
 • Skelett- och mjukdelsarkom
 • Bröstcancer (revidering)

Remissversioner från tidigare remissrundor

Här kommer tidigare remissversioner att publiceras.

Rutiner för remissrundor

Remissrundan riktar sig till profession, patientföreningar och till regioner. Syftet är att ge dessa grupper tillfälle att kommentera och ge synpunkter på innehållet i Min vårdplan.

Remissperioden är två månader. Ett undantag är den remissrunda som pågår över årsskiftet. Den är förlängd till tre månader.

Till varje dokument hör ett följebrev som anger vart remissvar ska skickas. Vid revidering medföljer en versionsinformation som beskriver vad som är ändrat sedan den förra versionen.

Svarsmall, frivillig att använda (Word)

Min vårdplan under framtagande

Följande Min vårdplan är under framtagande men har ännu inte varit på remissrunda:

 • Livmoderhalscancer
 • Cancer med okänd primärtumör och allvarliga ospecifika symtom
 • Bukspottkörtelcancer
 • Hudcancer
 • Njurcancer