Stöd för kvalitetsregister

Här hittar du stöd för ditt arbete med kvalitetsregister inom cancerområdet. Registerspecifika dokument finns på webbsida för respektive cancerdiagnos. Där kan du också hitta kontaktuppgifter till support. Användarmanual och utbildningsfilmer finns under Utbildningsmaterial.

INCA-plattformen används för olika typer av register, till exempel patientöversikten (IPÖ), kvalitetsregister och cancerregistret.

Ansöka om behörighet och logga in i INCA

Funktioner kring nationella kvalitetsregister

Arbetet med nationella kvalitetsregister kräver ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer. Som ett stöd för arbetet finns en beskrivning av uppdrag och fördelning av ansvar mellan olika aktörer kring nationella kvalitetsregister inom cancerområdet: registerhållare, registerstyrgrupp och RCC:s nationella och regionala stödteam.

Funktioner kring nationella kvalitetsregister cancer (pdf, nytt fönster)
Centralt personuppgiftsansvariga och stödjande RCC (pdf, nytt fönster)

Validering av kvalitetsregister inom cancer

Manual för validering av kvalitetsregister inom cancer (pdf, nytt fönster)

Bilagor:

  1. Informationsbrev (word)
  2. Svarsblankett (word)
  3. Sekretessförbindelse (word)
  4. Följebrev patientlista (word)
  5. Checklista (word)
  6. Arbetsprocess, valideringsformulär (pdf, nytt fönster)
  7. Rapportmall (word)
  8. Utökad datainsamling(pdf, nytt fönster)

Guide för patientmedverkan i kvalitetsregisterarbetet

SKRs kansli för nationella kvalitetsregister har utarbetat en guide för hur man kan öka patientperspektivet i registerarbetet. Särskilt fokus ligger på patientföreträdares medverkan i styrgruppsarbetet eller i andra grupperingar, som hör till ett kvalitetsregister. Guiden kan användas av både patientföreträdare och av andra i registrets styrgrupp.

Patientmedverkan, Nationella kvalitetsregister

Krav på information till patienter

Mer om patientinformation för kvalitetsregister finns på SKRs webbplats, Nationella Kvalitetsregister. Där kan du läsa om kraven på information som måste lämnas till patienterna före registrering. Du hittar också förslag och exempel på hur informationen kan utformas.

Informera patienter, Nationella Kvalitetsregister