Till regionspecifikt innehåll

Forskning och innovation

Här hittar du information om forskning med data från kvalitetsregister, pågående forsknings- och innovationsprojekt samt om hur Regionala cancercentrum kan ge stöd för olika typer av forskning.

RCCs uppdrag vid forskning

RCCs uppdrag omfattar att stärka klinisk cancerforskning, såväl nationellt som sjukvårdsregionalt för att vetenskapliga framsteg snabbt ska komma cancerpatienter till del.

I uppdraget ingår också att utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin samt främja innovationer inom cancervården, exempelvis nya produkter eller processer. 

RCC ska även arbeta för att alla patienter med cancer i en sjukvårdsregion ges samma möjlighet att delta i kliniska studier, sprida information om pågående studier och öka medvetenheten om forskningens betydelse för utveckling av cancervården.

Nationella forskningsstrukturer

RCC tillhandahåller med hjälp av nationella kvalitetsregister och diagnosspecifika patientöversikter på INCA-plattformen, en nationell infrastruktur för insamlande av kliniska data.

En viktig forskningsresurs är också möjligheten att använda kliniska data tillsammans med information från biologiskt material, tillgängligt i biobanker.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Forskning i Mellansverige

Via länken nedan kan du läsa mer om forskningsarbetet vid RCC Mellansverige.

Forskning Mellansverige

 

Cancerseminarieserien i norr

Norra sjukvårdsregionens cancerseminarieserie med föredrag om cancervård och cancerforskning

Viktiga forskningsstrategiska mål för RCC Norr

 • Ökade möjligheter för patienter i hela norra sjukvårdsregionen att kunna delta i kliniska studier.
 • Systematisk insamling av kliniska data, bilddata och färskfrusen vävnad samt blodprov från patienter i hela sjukvårdsregionen.
 • Utbyggnad av kvalitetsregister och arbetsregister med patientöversikt i sjukvården.
 • En utvecklad spetskompetens inom såväl grundforskning som klinisk forskning.
 • Välorganiserade biobanker, som medicinska biobanken, och hälsodatabaser utgör starka plattformar för den translationella forskningen.

Forskningssamordnare

porträtt

Marie Lundholm

forskningssamordnare

Universitetssjukvård i Stockholm - Gotlandsregionen

I regionen bedrivs i många avseenden en högkvalitativ och omfattande cancerforskning vid Karolinska Institutet. I synnerhet vad gäller den experimentella delen av forskningen. Den uttalade ambitionen att stärka den kliniska forskningen som finns hos vårdens och forskningens ledning och som sammanfattas i begreppet universitetssjukvård kan innebära förbättringar av kvaliteten för både vård och forskning.

Ambitionen att alla delar av cancerpatientens väg genom vården ska kunna vara del av forskningen ökar möjligheten att genomföra högkvalitativ forskning samtidigt som patienter i alla delar av vården får likvärdig möjlighet att delta i klinisk forskning.

Struktur för bättre användning av kvalitetsregister och biobanker

Utveckling av kvalitetsregister och biobanker ger regionen möjlighet att etablera en unik plattform för ledande forskning av hög kvalitet. Det pågår arbete att bygga upp en struktur för hur vi bättre ska kunna utnyttja och synkronisera våra kvalitetsregister med existerande biobanker och med dem som kommer att byggas upp i vår region. Uppdraget finansieras gemensamt av RCC Stockholm - Gotland och Karolinska Institutets Strategiska Forskningsprogram inom Cancer (StratCan).

RCC Syd och klinisk forskning

RCC Syd arbetar på olika sätt för att främja klinisk cancerforskning. Vårt fokus ligger på att genom informationsspridning stimulera den kliniska forskningen, att stärka samverkan mellan kliniska forskare och RCC Syd för att våra kvalitetsregister utnyttjas optimalt, samt att insamlingen av biobanksprover ökar. 

RCC Syd har ett nära samarbete med Kliniska Studier i Sverige Forum Söder. Vi erbjuder till exempel utbildningar i Good Clinical Pratice till vårdpersonal och ledning i vården i södra sjukvårdsregionen. 

Populärvetenskapligt om cancerforskning

På forskningssajten Aktuellt om Vetenskap & Hälsa kan du läsa om medicinsk forskning, bland annat cancerforskning, från Lunds universitet och Region Skåne. 

Forskning i Sydöst

Via länken nedan kan du läsa mer om forskningsarbetet vid RCC Sydöst

Forskning Sydöst