Underlag till implementering

För att underlätta att vårdprogrammet framgångsrikt införs och används i hela landet stöttar RCC regionerna i införandet. Med hjälp av olika implementeringsstöd, som ni finner på denna sida, tydliggörs vilka resurser och arbetssätt som är en förutsättning att ha på plats för att lyckas arbeta utifrån det uppdaterade vårdprogrammet.

Film

Strukturerat arbetssätt för cancerrehabilitering - ett framgångsrikt exempel.

Filmen beskriver hur det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering kan fungera i klinisk verksamhet. Vi får följa ett lokalt teams arbetssätt och bekantar oss med hur en strukturerad process för cancerrehabilitering kan se ut. Tillsammans med patienten ger teamet sin bild av hur en framgångsrik modell för cancerrehabilitering fungerar och är en central del av patientens cancervård. Ca 6 minuter.

Bildspel

Bildspel implementeringsstöd

Bildspel implementeringsstöd (pdf) 

Syftet med bildspelet är att stötta och inspirera regionerna att implementera vårdprogrammet. Detta med en tydlig steg för steg-guide för hur ett strukturerat arbetssätt för cancerrehabilitering kan uppnås och vilka resurser som behöver finnas på plats. 

Checklista

Checklista cancerrehabilitering 2023, wordfil

Checklistan är ett stöd för implementering av det Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Den består av frågor som utgår från rekommendationerna under respektive kapitel. För fördjupning hänvisas till vårdprogrammet. Syftet med checklistan är att tydliggöra och underlätta för verksamheterna att klargöra vilka områden som behöver arbetas vidare med för att leva upp till vårdprogrammets intentioner.