Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Målet är att vårdprogrammet ska komplettera diagnosspecifika nationella cancervårdprogram och samla cancerrehabiliterande insatser som gäller för de flesta cancerdiagnoser. Sådant som är specifikt för en enskild cancerdiagnos ska gå att finna i de diagnosspecifika vårdprogrammen.

Detta vårdprogram belyser cancerrehabilitering för patienter över 18 år.

Det ska bidra till en personcentrerad, jämlik, resurseffektiv och evidensbaserad cancerrehabilitering i hela Sverige. 

Det nationella vårdprogrammet behöver förankras och anpassas till de regionala och lokala förutsättningarna i varje region.

Rekommendationerna utgör vårdprogramgruppens uppfattning mot bakgrund av vetenskaplig evidens och samlad klinisk erfarenhet.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum syd.

 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Vägledning för strukturerat arbetssätt

Den sjukvårdregionala arbetsgruppen för cancerrehabilitering har i samband med uppdateringen av vårdprogrammet 231113 tagit fram en särskild vägledning för att stötta Region Stockholms och Region Gotlands kontaktsjuksköterskor i det strukturerade arbetet med cancerrehabilitering.

Cancerrehabilitering - Vägledning för strukturerat arbetssätt

Regional tillämpningsrutin för lymfödem

Den regionala tillämpningsrutinen för lymfödem från 2019-11-20 har reviderats utifrån uppdateringarna i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 2021-02-09.

Tillämpningen har av RCC Syds styrgrupp godkänts 2022-08-16 för fastställande och implementering i regionerna.

Regional tillämpning NVP cancerrehabilitering

Regional medicinsk riktlinje cancerrehabilitering

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje cancerrehabilitering

Regional medicinsk riktlinje Lymfödem