Patient- och närståenderådet Sydöst

Patient- och närståenderådet arbetar med att driva frågor som är viktiga för patienter och närståend inom utvecklingen av cancervården. Medlemmarna i rådet representerar en rad olika cancerdiagnoser men har till uppgift att föra alla patienters talan, inte bara den egna diagnosgruppens.

Inom Sydöstra sjukvårdsregionen vill man i så stor utsträckning som möjligt inkludera patientföreträdare i utvecklingsarbetet. Representanter för rådet finns därför med i exempelvis RCC:s styrgrupp, processarbetet för ett flertal cancerdiagnoser samt i utbildningar som drivs i RCC:s regi.

Rådet sammanträder med heldagsmöten cirka fyra gånger per år. Mötena leds av ordförande Mimmi Hogland Blomkvist, patientrepresentant. Sekreterare är Pia Landberg, samordnare patientmedverkan vid RCC Sydöst.

Minnesanteckningar patient- och närståenderådet, RCC Sydöst

Kontakt

Mimmi Hogland Blomkvist, ordförande PNR
E-post: mimmi.hogland@gmail.com 

Pia Landberg, sekreterare PNR
E-post: pia.landberg@regionostergotland.se