Patient- och närståenderådet Sydöst

Patient- och närståenderådet arbetar med att driva frågor som ur ett patientperspektiv är viktiga inom utvecklingen av cancervården. Medlemmarna i rådet representerar en rad olika cancerdiagnoser men har till uppgift att föra alla patienters talan, inte bara den egna diagnosgruppens. Inom sydöstra sjukvårdsregionen vill man i så stor utsträckning som möjligt inkludera patientföreträdare i utvecklingsarbetet. Representanter för rådet finns därför med i t.ex. RCCs ledningsgrupp, processarbetet för ett flertal cancerdiagnoser samt i utbildningar som drivs i RCCs regi.

Rådet sammanträder med heldagsmöten ca fyra gånger per år. Mötena leds av ordförande Jerker Pernrud, patientrepresentant. Sekreterare är Ingela Jacobsson, patientmedverkanssamordnare vid RCC Sydöst.

Här hittar du minnesanteckningar från rådets möten.

PNR RCC Sydöst

Medlemmar i RCC sydösts patient- och närståenderåd:

Jerker Pernrud

Patient- och närståenderådet, Ordförande

Blodcancerföreningen i Sydöstra sjukvårdsregionen

Sissi Hamnström Cole

patient- och närståenderådet, vice ordförande

Jan Björklund

Patient- och närståenderådet

Prostatacancerföreningen Öst

Bengt Ekvall

Patient- och närståenderådet,

ProLiv, Patientföreningen prostatacancer i Jönköping

Elin Ericson

Patient- och närståenderådet

Mariana Hermansson

Patient- och närståenderådet

Bröstcancerföreningen i Jönköping

Rune Jansson

Patient- och närståenderådet

Matts Järgården

patient- och närståenderådet

ILCO - Länsföreningen för stomi- och reservoaropererade, Linköping

Michael Liderfors Westholm

Patient- och närståenderådet

ILCO - Länsföreningen för stomi- och reservoaropererade, Linköping

Tony Nilsson

Patient- och närståenderådet

Sydöstra Mun- och Halscancerföreningen

Yvonne Subay

Patient- och närståenderådet

Gyncancerfören. ANNI i Östergötland, Gynsam - gyncancerfören. nat. samarbetesorg.

Ulla-Karin Svensson

Patient- och närståenderådet

Moa-Lina, Bröstcancerföreningen i Östergötland

Christian Wessén

Patient- och närståenderådet

Sarkomföreningen

Mimmi Hogland Blomkvist

patient- och närståenderådet

Ida Bråhn

patient- och närståenderådet