Patient- och närståenderådet Sydöst

Patient- och närståenderådet arbetar med att driva frågor som ur ett patientperspektiv är viktiga inom utvecklingen av cancervården. Medlemmarna i rådet representerar en rad olika cancerdiagnoser men har till uppgift att föra alla patienters talan, inte bara den egna diagnosgruppens. Inom sydöstra sjukvårdsregionen vill man i så stor utsträckning som möjligt inkludera patientföreträdare i utvecklingsarbetet. Representanter för rådet finns därför med i t.ex. RCCs ledningsgrupp, processarbetet för ett flertal cancerdiagnoser samt i utbildningar som drivs i RCCs regi.

Rådet sammanträder med heldagsmöten ca fyra gånger per år. Mötena leds av ordförande Jerker Pernrud, patientrepresentant. Sekreterare är Ingela Jacobsson, patientmedverkanssamordnare vid RCC Sydöst.

Minnesanteckningar patient- och närståenderådet, RCC Sydöst

PNR RCC Sydöst

Medlemmar i RCC sydösts patient- och närståenderåd:

Jerker Pernrud

Patient- och närståenderådet, Ordförande

Blodcancerföreningen i Sydöstra sjukvårdsregionen

Sissi Hamnström Cole

Patient- och närståenderådet, vice ordförande

Jan Björklund

Patient- och närståenderådet

ProstataCancerföreningen i Östergötland

Bengt Ekvall

Patient- och närståenderådet,

ProLiv, Patientföreningen prostatacancer i Jönköping

Mariana Hermansson

Patient- och närståenderådet

Bröstcancerföreningen i Jönköping

Rune Jansson

Patient- och närståenderådet

Matts Järgården

Patient- och närståenderådet

ILCO - Länsföreningen för stomi- och reservoaropererade, Linköping

Michael Liderfors Westholm

Patient- och närståenderådet

ILCO - Länsföreningen för stomi- och reservoaropererade, Linköping

Tony Nilsson

Patient- och närståenderådet

Sydöstra Mun- och Halscancerföreningen

Yvonne Subay

Patient- och närståenderådet

Gyncancerfören. ANNI i Östergötland, Gynsam - gyncancerfören. nat. samarbetesorg.

Ulla-Karin Svensson

Patient- och närståenderådet

Moa-Lina, Bröstcancerföreningen i Östergötland

Christian Wessén

Patient- och närståenderådet

Sarkomföreningen

Mimmi Hogland Blomkvist

Patient- och närståenderådet

Ida Bråhn

Patient- och närståenderådet

Nahreen Tynngård

Patient- och närståenderådet

Lars Alvefjord

Patient- och närståenderådet, Sydöstra Mun- & Halscancerföreningen