Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan

Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP) har i uppdrag att utveckla formerna för patientsamverkan inom cancervården. Gruppen verkar för att patient- och närståendeföreträdare ska ha goda och likvärdiga förutsättningar för sina uppdrag vid samtliga RCC.

Genom årliga utvärderingar följer NAP upp patient- och närståendeföreträdares upplevelser av hur samverkan med RCC fungerar, samt initierar förbättringsarbeten. NAP är ett viktigt forum för utbyte av erfarenheter och spridning av goda arbetssätt mellan sjukvårdsregioner och till nationell nivå.

NAP består av två representanter från landets sex patient- och närståenderåd, PNR (oftast ordförande och vice ordförande) och en anställd med patientsamverkansansvar från varje RCC.

NAP träffar RCC i samverkan (nationell cancersamordnare och RCCs verksamhetschefer) två gånger per år och lyfter då de frågor som landets PNR anser som prioriterade i arbetet med en förbättrad cancervård.

Ordförande

Christina Landegren

ordförande nationell arbetsgrupp för barncancerområdet

RCC Syd

 

 

Mellansverige

Ulla Allard

PNR Mellansverige,

 

Malin Hedlundh

RCC Mellansverige

Norr

Alexandra Andersson

PNR Norr

 

Leif Näckholm

vice ordförande patient- och närståenderådet RCC Norr, PNR Norr

Katja Vuollet Carlsson

RCC Norr

 

 

Stockholm-Gotland

Jan Bagge

PNR Stockholm-Gotland,

 

Marina Fredriksson

PNR Stockholm-Gotland,

Siri Kautsky

RCC Stockholm Gotland

 

 

Syd

Didrik von Porat

PNR Syd

 

Leif Andersson

Patient- och närståenderådet

Christina Landegren

RCC Syd

 

 

Sydöst

Sissi Hamnström Cole

Patient- och närståenderådet

 

Jerker Pernrud

PNR Sydöst

Ingela Jacobsson

Universitetssjukhuset, Linköping

 

 

Väst

Bertil Uppström

PNR Väst

Jessica Mellquist

RCC Väst