Sydöst utreder alltfler i cancervårdens standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 27 april 2022

Antalet utredningar enligt standardiserade vårdförlopp, SVF, för cancer ökade i hela landet 2021. Sydöstra sjukvårdsregionen är inget undantag. 73 procent av invånare i Sydöstra sjukvårdsregionen med en välgrundad misstanke om cancer utreds enligt SVF. Nu kraftsamlar RCC Sydöst för att hjälpa vården att registrera ännu fler.

Charlotte Carlsson SVF.jpg

Fler utreds enligt SVF

Allt fler, både nationellt och regionalt, får utredning enligt SVF. I Sydöstra sjukvårdsregionen utreds 73 procent av länets invånare med välgrundad misstanke om cancer enligt standardiserade vårdförlopp, vilket är högre än det mål på 70 procent som är satt för respektive region för året.

– Det är positivt att antalet som utreds standardiserat ökar. Det borgar för en jämlik vård. säger Charlotte Carlsson, sjukvårdsregional SVF-samordnare på RCC Sydöst.

Regionala skillnader

Pia-Landberg_2.jpg

I Region Jönköpings län utreds 90 procent, i Region Kalmar län 84 procent medan Region Östergötland utreder 67 procent. Region Östergötland har ökat från 58 procent förra året till 67 procent i år, men har alltså fortfarande lite kvar innan man når det så kallade inklusionsmålet på 70%  För att kunna tillgodogöra sig de stimulansmedel som betalas ut till de regioner som når målen behöver andelen registreringar vara 70 procent i Östergötland för första halvåret av 2022 när de redovisas till SKR i slutet på september.

Pia Landberg , processamordnare för RCC Sydöst från Region Östergötland,  fortsätter:

- Vi jobbar nu intensivt i hela sydöstra sjukvårdsregionen med att bjuda in till så kallade registreringsmöten, där såväl vårdadministratörer, sjuksköterskor som läkare kan delta för att ställa frågor och diskutera svårigheter. Allt för att få en samsyn i registreringen och säkerställa att alla har den kunskap de behöver för att kunna göra sitt jobb med registreringen på rätt sätt.

Ledtider till behandlingsstart

Andelen diagnosticerade med cancer som fått påbörja sin behandling inom fastställd ledtid är något lägre, 44 procent jämfört 47 procent året innan.

– Det behöver pågå ett kontinuerligt arbete för att nå målet med att starta behandling inom angiven ledtid, säger Charlotte Carlsson.

Standardiserade vårdförlopp sedan 2015

Jessica Eriksson_210621.pngStandardiserade vårdförlopp initierades år 2015 av regeringen och Sveriges kommuner och regioner. Syftet var både att öka kvaliteten och jämlikheten i cancervården och att korta ledtiderna. Fokus låg på att tidigt upptäcka personer med symtom som kan bero på cancer, ge dem en standardiserad utredning utan onödig väntan och därmed korta tiden till diagnos och start av behandling.

-  Standardisering ger snabbast möjliga besked både till dem som inte får en diagnos och dem som behöver behandling. För att nå målet behöver varje del i patientens vårdförlopp trimmas. avslutar Jessica Eriksson, som är processamordnare för RCC Sydöst från Region Kalmar Län.

Läs mer

Rapport: Kortare väntetider i cancervården 2020-2021

Artikel om Region Jönköpings resultat på www.rjl.se

Artikel om Region Kalmars resultat på 1177.se

Statistik om cancervården på Regionalt cancercentrum.se