Resultatredovisning november 2021 publicerad

Sidan publicerades 19 november 2021

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. RCC Sydösts senaste resultatredovisning och de diagnosspecifika redovisningarna publicerades den 19 november.

Den samlade resultatredovisningen följer RCC Sydösts målnivåer för sydöstra sjukvårdsregionen som formulerades 2011 av regionledningen som sex löften till patienter och medborgare. Alla patienter med cancer i vår sjukvårdsregion ska:

  • Löfte 1: Få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp)
  • Löfte 2: Erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice
  • Löfte 3: Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan
  • Löfte 4: Få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
  • Löfte 5: Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
  • Löfte 6: Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

Nytt i rapporten

Väntetiderna för löfte 1 är hämtade från standardiserade vårdförlopp (SVF). Samtliga diagnoser som ingår i SVF inkluderas. Vi mäter andel som har fått behandling inom uppsatt målnivå för respektive SVF. Målet är att 80 % ska behandlas inom respektive målnivå. I sydöstra sjukvårdsregionen behandlas i dagsläget cirka 47 % av patienterna inom den uppsatta målnivån.

För löfte 2 hämtas data från kvalitetsregistren och mäter andelen som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK). Sydöstra sjukvårdsregionen har en hög andel patienter som diskuteras på MDK. Inkluderade diagnoser är bröst-, huvud- och hals-, lung-, tjock- och ändtarm-, urinblåse- samt prostatacancer (högrisk).

Rutinen är väletablerad för bröst-, tjock- och ändtarm-, samt huvud- och halscancer. Sammantaget över tid ser vi en uppåtgående trend där alla tre länen ligger nära eller precis över 90 %.

Data för löfte 3 kommer från kvalitetsregistren och mäter andel som har en kontaktsjuksköterska. I sydöstra sjukvårdsregionen är det runt 92 % som har en kontaktsjuksköterska. Diagnoserna som ingår är prostata-, urinblåse-, bröst- samt lungcancer. Det är de diagnoser som har jämförbar data.

Cancer prioriterat under covid-19

göran_henriks_qulturum_285x350.pngI stort har cancervården prioriterats under Covid-19 och har fungerat väl för patienter som sökt vård, men många verksamheter rapporterar minskat antal nydiagnostiserade cancerfall. Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) har påverkats på så sätt att färre patienter har registrerats för utredning enligt SVF.

Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län och ordförande i RCC Sydösts styrgrupp, säger:

– Pandemin pågår och det är fortfarande stress i hälso- och sjukvårdssystemen som tillhandahåller teknologi och service till våra patienter. Vi är glada för att cancer har varit prioriterat under covid-19. Det är välgörande att notera att cancerprocesserna i stort har varit stabila under dessa extraordinära tider och i vissa fall till och med förbättrats. När pandemin klingar av är det viktigt att våra utvecklingsaktiviteter siktar på att på att åstadkomma ännu bättre resultat än tidigare.

Här hittar du våra regionala rapporter.