Patientens perspektiv på hälso- och sjukvården

Sidan publicerades 28 maj 2021

Sydöstra sjukvårdsregionens tre regioner har alla ett levande bibliotek eller motsvarande; en resursbank bestående av personer med värdefull erfarenhet av att vara patient eller närstående. Dessa personer kan med sin kunskap bidra till utveckling av hälso- och sjukvård.

Här kan verksamheter ”låna” en samarbetsresurs, en patient eller närstående, för att kunna ta tillvara på invånarnas erfarenheter. De kan medverka i till exempel projekt och utvecklingsarbete, på utvecklingsdagar, workshops, introduktionsutbildningar och konferenser.

Det är också viktigt att stärka och tydliggöra patientens ställning. Patienterna ska bli mer självbestämmande och delaktiga i sitt vårdförlopp.

Bengt Ekvall, Levande bibliotek, Region Jönköpings länBengt Ekvall_Levande bibliotek RJL.png

Hur blev du en del av Levande bibliotek?

Vi fick en förfrågan till patientföreningen för prostatacancer, ProLiv i Jönköpings län. Jag blev kallad till intervju för Levande bibliotek och fick bland annat redogöra för min cancerresa (prostatacancer) och mitt engagemang i prostatacancerföreningen.

Varför ville du gå med?

– Jag tyckte det lät spännande och ville gärna dela med mig av mina erfarenheter. Naturligtvis var jag nyfiken på vem som skulle bli låntagare. Min filosofi är att det inte bara handlar om att dela med sig utan också om att man i gengäld får en hel del tillbaka.

Vad innebär det att vara en del av Levande bibliotek?

– Jag har bland annat deltagit vid utbildning av sjuksköterskor. Eleverna hade i efterföljande enkät kommenterat att de skulle velat att tiden tillsammans med oss hade varit längre. Jag har också deltagit i workshops med profession från vården, samt blivit intervjuad i samband med införande av standardiserade vårdförlopp (SVF). Det brukar handla om att man deltar vid 1-2 tillfällen per år. Vår medverkan är alltid mycket uppskattad!

Sofia Weineholm, Levande bibliotek, Region ÖstergötlandSofia Weineholm_Levande bibliotek RÖ.png

Hur blev du en del av Levande bibliotek?

– Jag fick information om att Levande bibliotek fanns i februari i år, anmälde mig och fick komma på en intervju. Jag gick introduktionsutbildningen i april och sedan dess har jag varit en del av Levande bibliotek.

Varför ville du gå med?

– Jag tror att vi som patienter kan bidra med ytterligare ett perspektiv när hälso- och sjukvården ska utvecklas. Jag har erfarenhet av flera cancerdiagnoser, bland annat bröstcancer, sarkom och malignt melanom och har genom åren haft mycket kontakt med sjukvården. Jag hoppas kunna bidra till att sjukvården blir mer personcentrerad. För mig är det oerhört viktigt i kontakten med sjukvården, särskilt i samband med en allvarlig diagnos, att bli sedd och bemött som en unik individ. Att jag känner mig lyssnad på och respekterad och är delaktig i planeringen av min vård.

– För ett antal år sedan deltog jag som patient tillsammans med min man som närstående på en frågestund under en konferens anordnad av RCC Sydöst. Upplevelsen var att det var mycket uppskattat av deltagarna från sjukvården, men det kändes även meningsfullt för mig att kunna använda mina tråkiga erfarenheter till något värdefullt.

Vad innebär det att vara en del av Levande bibliotek?

– Hälso- och sjukvården presenterar vad de önskar och så görs en matchning och förfrågan går ut till någon av oss i det Levande biblioteket. Det jag tilltalas mest av är att det finns en samlad resursbank med människor med olika diagnoser och erfarenhet för hälso- och sjukvården att vända sig till när man önskar ha med patienter i olika processer, utvecklingsområden, föreläsningar och liknande.

Rune Jansson, Samverkansområdesgrupp brukarmedverkan, Region Kalmar länRune Jansson_Levande bibliotek RKL.png

Hur blev du en del av Levande bibliotek?

– Jag opererades för ändtarmscancer 2007 och blev då utredd enligt en ny metod som skulle minska patientens ledtid. 2010 blev jag inbjuden för att delta i ett regionalt cancerprojekt för förbättringar inom cancervården, ett projekt som pågick i nästan fyra år. Efter det har jag fortsatt att delta i olika sammanhang, är exempelvis med i RCC Sydösts patient- och närståenderåd. Sedan 2016 är jag också medlem i samverkansområdesgrupp brukarmedverkan.

Varför ville du gå med?

– Jag ville som patient ge min syn och mina åsikter kring hur vården fungerar idag och hur den skulle kunna förbättras.

Vad innebär det att vara en del av Levande bibliotek?

– Man kan delta i olika workshops och samrådsgrupper för att diskutera framtid och hur vården kan utvecklas. Det är viktigt att ge professionen och beslutsfattare inblick i vårt perspektiv, vi som patienter och allmänhet. Ett gott råd är att på förhand ordentligt undersöka vad som ska diskuteras på de möten där du ska delta.

 

Levande bibliotek Region Östergötland

Levande bibliotek Region Jönköpings län

Patient-, närstående- och brukarmedverkan, Region Kalmar län