Resultatredovisning november 2020 publicerad

Sidan publicerades 18 november 2020

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. RCC Sydösts senaste resultatredovisning och de diagnosspecifika redovisningarna publicerades den 18 november.

Den samlade resultatredovisningen följer RCC Sydösts målnivåer för sydöstra sjukvårdsregionen som formulerades 2011 av regionledningen som sex löften till patienter och medborgare. Alla patienter med cancer i vår sjukvårdsregion ska:

  • Löfte 1: Få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp)
  • Löfte 2: Erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice
  • Löfte 3: Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan
  • Löfte 4: Få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
  • Löfte 5: Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
  • Löfte 6: Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

Nytt i rapporten

Löften till patienter med cancer november 2020

Väntetiderna för löfte 1 är hämtade från standardiserade vårdförlopp (SVF). Majoriteten av de diagnoser som ingår i SVF inkluderas. Vi mäter andel som har fått behandling inom uppsatt målnivå för respektive SVF. Målet är att 80 % ska behandlas inom respektive målnivå. I sydöstra sjukvårdsregionen behandlas i dagsläget cirka 40 % av patienterna inom den uppsatta målnivån.

För löfte 2 hämtas data från kvalitetsregistren och mäter andelen som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK). Sydöstra sjukvårdsregionen har en hög andel patienter som diskuteras på MDK. Inkluderade diagnoser är bröst-, huvud- och hals-, lung-, tjock- och ändtarm-, urinblåse- samt prostatacancer (högrisk).

Rutinen är väletablerad för bröst-, tjock- och ändtarm-, samt huvud- och halscancer. Sammantaget över tid ser vi en uppåtgående trend, kring 90 % för Östergötlands och Kalmar län. I Jönköpings län fortsätter andelen MDK fortsätter att öka och ligger på 95 %.

Data för löfte 3 kommer från kvalitetsregistren och mäter andel som har en kontaktsjuksköterska. Diagnoserna som ingår är prostata-, urinblåse-, bröst- samt lungcancer. Det är de diagnoser som har jämförbar data.

Fortsatt gott arbete även under Corona

I stort har cancervården prioriterats under Covid-19 och har fungerat väl för patienter som sökt vård, men många verksamheter rapporterar minskat antal nydiagnostiserade cancerfall. Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) har påverkats på så sätt att färre patienter har registrerats för utredning enligt SVF.

Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län och ordförande i RCC Sydösts styrgrupp, säger:

– Cancer har varit prioriterat under Covid-19-tiden och vi har full förståelse för att det har varit extraordinära tider. Det är viktigt att fortsätta med utvecklingsaktiviteter även under Covid-19, så att vi vet vad vi ska fokusera på när pandemin är över.

Här hittar du våra regionala rapporter.