Resultatredovisning maj 2020 publicerad

Sidan publicerades 20 maj 2020

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. RCC Sydösts senaste resultatredovisning och de diagnosspecifika redovisningarna publicerades den 20 maj.

Den samlade resultatredovisningen följer RCC Sydösts målnivåer för sydöstra sjukvårdsregionen som formulerades 2011 av regionledningen som sex löften till patienter och medborgare. Alla patienter med cancer i vår sjukvårdsregion ska:

  • Löfte 1: Få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp)
  • Löfte 2: Erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice
  • Löfte 3: Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan
  • Löfte 4: Få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
  • Löfte 5: Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
  • Löfte 6: Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

Nytt i rapporten

RR Maj 2020.PNGVäntetiderna för löfte 1 är hämtade från standardiserade vårdförlopp (SVF). Majoriteten av de diagnoser som ingår i SVF inkluderas. Vi mäter andel som har fått behandling inom uppsatt målnivå för respektive SVF. Målet är att 80 % ska behandlas inom respektive målnivå. I sydöstra sjukvårdsregionen behandlas i dagsläget cirka 40 % av patienterna inom den uppsatta målnivån.

För löfte 2 hämtas data från kvalitetsregistren och mäter andelen som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK). Sydöstra sjukvårdsregionen har en hög andel patienter som diskuteras på MDK. Nytt är att urinblåsecancer är tillagd till de tidigare inkluderade diagnoserna bröst-, huvud- och hals-, lung-, tjock- och ändtarm- samt prostatacancer (högrisk).

Rutinen är väletablerad för bröst-, tjock- och ändtarm-, samt huvud- och halscancer. Sammantaget över tid ser vi en uppåtgående trend, kring 90 % för Östergötlands och Kalmar län. I Jönköpings län fortsätter andelen MDK fortsätter att öka och ligger på 95 %.

För löfte 3 är nu andel som har en kontaktsjuksköterska tillagd som kvalitetsindikator. Diagnoserna som ingår är prostata-, urinblåse-, bröst- samt lungcancer. Det är de diagnoser som har jämförbar data.

På grund av att GYN-registren byggts om och att rutinerna för registrering i samband med detta har förändrats redovisas inte den diagnosspecifika redovisningen för livmoderkroppscancer i maj 2020. Förhoppningen är att rapporten ska återkomma vid ett senare tillfälle när täckningsgraden för registret är högre.

Fortsatt gott arbete även efter Corona

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård i Region Jönköpings län och ordförande i RCC

Sydösts styrgrupp, säger:

– Det är med stor respekt jag ser allt det goda som görs i sydöstra sjukvårdsregionen för våra patienter som har en cancerdiagnos. Många aktiviteter är på gång för att det hela tiden ska bli bättre för våra patienter. Fokus behöver vara på att fortsätta detta goda arbete även under och efter Coronapandemin. Det är fantastiskt inspirerande att få vara med i detta sammanhang.

Här hittar du våra regionala rapporter.