ENGLISH
MENY

Fler utreds men ledtiden är för lång

Sidan publicerades 26 april 2023

Att arbeta med Standardiserade vårdförlopp (SVF) är ett etablerat arbetssätt inom cancervården i sydöst, men ledtiderna är generellt sett för långa i alla tre län. Endast två andra regioner har lägre andel inom avsatt måltid än Region Östergötland. Det visar nya siffror från den årsrapport för 2022 som Regionala cancercentrum i samverkan tagit fram.

- Den förbättring som vi såg avseende ledtider under pandemin har tyvärr fallit tillbaka till nivåer som liknar dem innan pandemin. Många faktorer påverkar de låga procenttalen och vi behöver arbeta brett med både olika typer av tillgänglighet, diagnostik och även registreringar i förloppen för att förbättra siffrorna.
Det behövs också en förbättrad samverkan mellan regionerna i sydöstra sjukvårdsregionen och för det ändamålet finns ett uppdrag av Regionsjukvårdsledningen som följs kontinuerligt, säger Martin Takac, ordförande styrgrupp RCC Sydöst.

Alla tre regionerna inom sydöst når det så kallade inklusionsmålet, som säger att mer än 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas i ett standardiserat vårdförlopp. Region Östergötland, som tidigare inte nådde målet, har nu 76 % inkluderade. Region Kalmar län går från 84% till 89 % och Region Jönköpings län ökar från 90 till 100 %. För enskilda förlopp finns dock variationer och där når inte alla målet.

I rapporten ser man dock att ledtiderna är för långa. Målet är att 80 % av de fall som utretts i ett SVF fått en behandlingsstart inom angiven tid. Här följer regionerna i sydöstra sjukvårdsregionerna tyvärr samma mönster som riket i övrigt: det är en mindre andel som når målet år 2022 än året innan. Region Kalmar län ligger fortfarande över riksgenomsnittet, medan Region Jönköpings län och Region Östergötland ligger under. För alla tre ses en förskjutning till att det är andelen med mer än 75 % överskriden ledtid som ökat. Endast två andra regioner har längre andel inom avsatt måltid än Region Östergötland.