Om RCC Sydöst

Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskaps- och serviceorganisation i sydöstra sjukvårdsregionen, som tillsammans med övriga fem regionala cancercentrum ska utveckla cancervården utifrån ett tydligt patient- och jämlikhetsperspektiv och målen i den nationella cancerstrategin.

Samverkan

För att vården ska nå de gemensamma målen samverkar vi med övriga RCC i Sverige. Samverkan rör centrala frågor så som:

 • Införande av nya cancerläkemedel.
 • Utveckling av screeningmetoder.

Kunskapsstöd

Vi erbjuder kunskapsstöd för:

 • Hantering av kvalitetsregister
  Nationellt ansvar för svenska kvalitetsregistret för:
  • malignt melanom
  • bukspottkörtelcancer
  • neuroendokrina buktumörer (GEP- NET)
 • Regionalt ansvariga för cirka 30 kvalitetsregister.
 • Inrapportering till Cancerregistret
  Nationellt ansvarig för ett av landets sex tumörregister.
 • Standardiserade vårdförlopp (SVF)
  Förberedelse, införande och förvaltning.
 • Nationella vårdprogram
  Framtagande och revidering för:
  • hudtumörer: malignt melanom, skivepitelcancer och merkelcellstumörer
  • bukspottkörtelcancer
  • neuroendokrina buktumörer
  • cancer utan känd primärtumör (CUP)
  • akut onkologi
  • binjuretumörer.
 • Regionalt ansvar för spridning, implementering och uppföljning av cirka 50 vårdprogram.
 • Statistikstöd
  Våra statistiker tar fram, sammanställer och analyserar cancerrelaterad data från registren.
 • Forskning
 • Regionalt Biobankscentrum (RBC)
  Ingår i RCC sydöst och samordnar frågor som berörs av biobankslagen.

Patientfokus

Vi arbetar för ökad trygghet och inflytande för patienter och närstående genom samverkan med vården, t.ex. med:

 • Min vårdplan
  Gynnar kommunikation mellan patient och vården.
 • Kontaktsjuksköterska
  Övergripande ansvar för patient och närstående genom hela vårdkedjan.
 • Processledare och processamordnare
  Helhetsperspektiv för utvalda diagnoser och processer i sydöst.
 • Cancerrehabilitering
  RCC Sydöst har en processledare med sammanhållande funktion och en processledare för respektive region.
 • Uppföljning av den palliativa vården
 • Patient- och närståenderåd (PNR)
  Patientföreträdare som bevakar patientperspektivet för en bättre cancervård.