Löften till patienter och invånare i sydöst

Regionalt cancercentrum sydöst ska utveckla cancervården för invånarna i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Färre i sydöstra sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva och leva längre med bibehållen livskvalitet. 

Sex löften till patienter och invånare

Sydöstra sjukvårdsregionens ledning har avgett sex löften till patienter och invånare i den Sydöstra sjukvårdsregionen:

  1. Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserat vårdförlopp).
  2. Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice.
  3. Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan.
  4. Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort.
  5. Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram.
  6. RCC Sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet.

Arbetet med att utveckla cancervården i Sydöstra sjukvårdsregionen sker i nära samarbete med profession, forskning, patienter och närstående.