Coronapandemins påverkan på kliniska cancerstudier

I två nationella rapporter från RCC framgår det att cancervården klarat pandemin på ett bra sätt. Rapporterna redogör bland annat för antalet inkluderade patienter i kliniska cancerstudier under 2019 jämfört med 2020.

För att få en bild av hur den kliniska cancerforskningen påverkats av coronapandemin inledde RCC i samverkan en enkätstudie under 2021. I studien fick kliniska forskningsenheter inom både onkologisk och kirurgisk cancervård svara på frågor om hur många studier som var öppna för patientinklusion, antalet patienter som gick med i kliniska studier, vilka diagnoser samt vilka typer av vård och behandling som undersöktes i dessa studier.

Undersökningen ledde till två delrapporter; den ena om forskningsaktiviteten inom vården av vuxna med cancer och den andra på motsvarande sätt om barn med cancer.

Vuxna

Resultaten för forskningen inom vuxencancer visade något förvånande att antalet aktiva kliniska cancerstudier ökade från 675 år 2019 till 705 år 2020. Antalet personer som inkluderades i en klinisk cancerstudie låg ganska stilla, 3 854 under 2019 att jämföra med 3 839 år 2020.

Under perioden mars–juni 2020 sågs jämfört med samma period 2019 en tydlig nedgång (-22 %) av antalet nya patienter i cancerstudier, något som delvis kan förklaras med att färre cancerdiagnoser ställdes under denna perioden. Antalet patienter som togs med i kliniska studier under andra halvåret 2020 återgick ganska snart till 2019 års nivåer.

Rapport: Coronapandemins påverkan på kliniska cancerstudier (pdf, nytt fönster)

Barn

För barn 0-18 år rapporterade 5 av 6 barncancercentra i landet en stabil situation trots pandemin. Antalet aktiva studier var 146 under 2020 att jämföra med 145 år 2019. Även antalet individer låg i stort sett stilla med 483 studiepatienter 2020 jämfört med 473 året innan.

Rapport: Coronapandemins påverkan på kliniska barncancerstudier 2019-2020 (pdf, nytt fönster)

Sammanfattning av resultat

Sammanfattningsvis måste resultaten ses som goda, till och med bättre än förväntat då antalet vuxna patienter som togs in i kliniska cancerstudier i stort var oförändrat under helåret 2020 jämfört med 2019.

Pandemin har dock inte passerat obemärkt, antalet vuxna av forskningspatienter minskade tydligt under andra kvartalet 2020. Det kan ha handlat om ett knappt hundratal cancerpatienter som inte kunde erbjudas deltagande i klinisk studie. En stor majoritet av dessa patienter fick förstås istället annan behandling.

Siffrorna från barncancervården kunde inte påvisa någon minskning av den kliniska forskningsaktiviteten. Det framgår också att de flesta barn som nyinsjuknar i cancer får behandling inom ramen för klinisk forskning, vilket är ett gott betyg för barncancervården i Sverige.

Om cancerforskning

Ett syfte med cancerforskning är att bättre förstå uppkomsten av cancer och vilka risker olika tumörsjukdomar medför. En stor del av forskningen har konkreta mål som att minska insjuknandet i cancer, förbättra överlevnaden eller att på olika sätt öka livskvaliteten för cancerpatienter.

För att dessa mål ska kunna uppnås måste en stor del av all cancerforskning genomföras som en del av ordinarie sjukvård. Det betyder att om cancervården drabbas av resursproblem så påverkas även förmågan att genomföra viktig forskning på ett negativt sätt.

Bakgrund till studien

När coronapandemins effekter på sjukvården började framgå under april–juni 2020 inledde RCC sin bevakning av hur cancervården påverkades. Det uppstod ganska snart farhågor om att även den kliniska cancerforskningen skulle minska i omfattning. I den årliga överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingick ett uppdrag för RCC att kartlägga hur covid-19-pandemin påverkat cancervården, inklusive den kliniska cancerforskningen.

Rapporterna har tagits fram av RCC Mellansverige i samarbete med arbetsgruppen för Cancerstudier i Sverige (CiS).