RCC Sydösts ledning och organisation

I sydöstra sjukvårdsregionen ingår regionerna Jönköping, Kalmar och Östergötland.

En del av kunskapsstyrningen i sydöstra sjukvårdsregionen

RCC Sydösts styrgrupp är en del av kunskapsstyrningsorganisationen i den sydöstra sjukvårdsregionen. RCC Sydöst utgör där Regionalt programområde cancer (RPO cancer) inom kunskapsråd Kirurgi och cancer, där RPO cancer representeras av styrgruppens ordförande och RCC Sydösts verksamhetschef är adjungerad.

Styrgrupp

Förutom verksamhetschef består styrgruppen av olika verksamhetsföreträdare från de olika regionerna samt av patientföreträdare.

RCC Sydösts styrgrupp

RCC Sydösts kansli 

RCC Sydösts kansli arbetar med att förverkliga olika delar inom den nationella cancerstrategin och måldokumentet Vägen framåt.

Mer information om kansliets arbete

Kontakta RCC Sydösts kansli

Mer information

Ledning och styrning av regionala cancercentrum i samverkan