Nyheter

Sydöst
Uppföljning för barnens bästa

Tidigt upptäcka biverkningar, fånga upp barn som behöver stöd och ge dem det även efter sjukdomen. Det är syftet med den strukturerade uppföljning som Universitetssjukhuset i Linköping gör för barn som haft tumörer i centrala nervsystemet. Nu utökas uppföljningsmodellen så att även barn som haft leukemi erbjuds den.

Sydöst
Nyhetsbrev februari 2022

Höjd ambitionsnivå i rapporteringen för SVF 2022, Ny studie: Patientöversikt sparar tid och ökar kvalitet, Regimbiblioteket för cancerläkemedel växer och flyttar in i Kunskapsbanken är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för februari 2022.

Samverkan
Barncancerregistret finns nu på INCA

Barncancerregistret består av flera olika moduler som sedan 80-talet byggts upp och driftats på en plattform på Karolinska Institutet. Nu har flera av modulerna utvecklats och samlats ihop på INCA som är en nationell IT-plattform för hantering av kvalitetsregister kring cancerpatienter.

Samverkan
Reviderat vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer fokuserar på bättre struktur och stöd åt patienten

Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer som innefattar uppföljningsrekommendationer både under den fortsatta uppväxten samt under vuxenlivet har nu reviderats för andra gången och godkänts av RCC i samverkan.

Samverkan
Nominera Årets kontaktsjuksköterska

För att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans roll och funktion inom cancervården kommer varje Regionalt cancercentrum att utnämna "Årets kontaktsjuksköterska". Utmärkelsen kommer att delas ut digitalt den 18 maj 2022, vid Regionala cancercentrums nationella konferens.

Samverkan
Nu lanseras Min vårdplan urinblåsecancer

Idag lanserar RCC Min vårdplan urinblåsecancer, den sjunde diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och i pappersformat på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Nationella vårdprogram och patientinformation till Min vårdplan på remiss

Idag går fyra nationella vårdprogram för cancer ut på remiss, liksom patientinformation till Min vårdplan för sex diagnoser.

Samverkan
Ny studie: Patientöversikt sparar tid och ökar kvalitet

Många patienter behandlas för sin cancersjukdom under en lång tid, vilket innebär att mängden text i patientens journal ofta blir omfattande. En ny vetenskaplig studie visar att det går snabbare för vårdprofessionen att hitta korrekt klinisk information i en Individuell patientöversikt (IPÖ) än i journalen.

Samverkan
Regimbiblioteket för cancerläkemedel växer och flyttar in i Kunskapsbanken

För att samla alla kunskapsstöd för cancervården på en och samma plats har Regimbiblioteket flyttat in i Kunskapsbanken på RCCs webbplats. Samtidigt görs en satsning på patientinformation med fokus på barn under behandling, samt översättningar av patientinformation till vuxna.

Samverkan
Minskande effekter av pandemin – antalet rapporterade cancertumörer ökar igen

RCC i samverkan publicerar nu den sjätte delrapporten om hur covid-19-pandemin påverkat antalet rapporterade cancertumörer. Rapporten omfattar perioden januari 2020 – juni 2021. Till skillnad från tidigare rapporter går det nu att se en återhämtning av antalet registrerade cancertumörer.

Samverkan
Höjd ambitionsnivå i rapporteringen för SVF 2022

Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) under 2022 kommer innebära en ambitionshöjning vad gäller att inkludera patienter i SVF. Andra nyheter är att alla regioner kommer att skicka ut patientenkäter för SVF, att ett nytt SVF införs och att särskilda satsningar kommer att göras inom urologin.