Nyheter

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för vulvacancer

Det nationella vårdprogrammet för vulvacancer har uppdaterats och är fastställt av RCC i samverkan.

Sydöst
Två patienters erfarenheter av cancervården

Varför kan inte olika sjukhus och kliniker kommunicera med varandra om patienterna? Och varför kan inte provtagningar samordnas? Det var några av de frågor som cancerpatienterna Bengt och Birgitta hade, när de delade med sig av sina erfarenheter av sjukvården när RCC Sydöst hade sin årliga konferens för vård- och omsorgspersonal som möter patienter och brukare med cancer.

Sydöst
Lärdomar från OPT-pilot som testar digital process

Region Jönköpings län är först i landet med att genomföra en pilot med prostatacancertestning (OPT) där processen är helt digital. Nyligen fick de besök av representanter från Region Kalmar län och Region Östergötland, som ville få en inblick i lärdomarna hittills.

Samverkan
Ny utvärdering av nationella Min vårdplan cancer i 1177

Regionala cancercentrum i samverkan har genomfört en kvalitativ och kvantitativ utvärdering av Min vårdplan i 1177. Den visar att antalet aktiva Min vårdplan har femdubblats under de senaste två åren och att helhetsintrycket av Min vårdplan är gott hos patienter, behandlare och införandestödjare. Utvärderingen visar även på förbättringsmöjligheter.

Samverkan
Cancervårdens nyckelpersoner korade till årets processledare och årets kontaktsjuksköterska 2023

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har RCC i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna årets processledare och årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori.

Sydöst
Grattis till årets kontaksjuksköterskor Camilla och Marie!

Camilla Brengdahl och Marie Alkner von Bothmer på Kirurgmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö har tillsammans vunnit utmärkelsen till Årets kontaktsjuksköterska i sydöstra sjukvårdsregionen för sitt viktiga arbete.

Sydöst
Linda Lundgren är Årets processledare i sydöstra sjukvårdsregionen

Utmärkelsen Årets processledare 2023 i sydöstra sjukvårdsregionen går i år till Linda Lundgren, som är överläkare och kirurg på Universitetssjukhuset i Linköping. Grattis Linda!

Samverkan
Nu finns Min vårdplan för bukspottkörtelcancer

Nu har RCC publicerat Min vårdplan för bukspottkörtelcancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift här på cancercentrum.se.

Samverkan
Nytt läromedel om levnadsvanor och nudging för lärare och elever

Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller stillasittande och matvanor. Det påverkar befolkningens hälsa på både kort och lång sikt. Med stöd av den nya läroplanen Lgr22 – som ger större tyngd åt att ge elever förutsättningar att själva ta ansvar för sin hälsa – har Regionala cancercentrum tagit fram det nya läromedlet Levla. Det går ut på att visa att man med små medel kan ta stora hälsokliv.

Samverkan
Interaktiv årsrapport om tjock- och ändtarmscancerscreening publicerad

Den första interaktiva årsrapporten från Svenskt kvalitetsregister för koloskopier och tjock- och ändtarmscancerscreening (SveReKKS) har nu publicerats och är en del av kvalitetsmätningen inom det nationella screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer. Alla regioner i Sverige har anslutit till screeningprogrammet och samtliga registrerar i SveReKKS vilket framöver kommer att ge viktigt underlag för det fortsatta screeningarbetet, både nationellt och regionalt.

Sydöst
Fler utreds men ledtiden är för lång

Att arbeta med Standardiserade vårdförlopp (SVF) är ett etablerat arbetssätt inom cancervården i sydöst, men ledtiderna är generellt sett för långa i alla tre län. Endast två andra regioner har lägre andel inom avsatt måltid än Region Östergötland. Det visar nya siffror från den årsrapport för 2022 som Regionala cancercentrum i samverkan tagit fram.

Samverkan
Rekommendation av produkter för att underlätta planering av bröstcanceroperationer

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har kommit med en rekommendation till regionerna som gäller två produkter som ska underlätta planeringen av bröstcanceroperationer genom att öka flexibiliteten för de kliniska verksamheterna.

Samverkan
Solvanor och hudcancer: kunskapshöjande satsningar för olika målgrupper

Under april lyfter RCC sunda solvanor och hudcancer för att stärka medvetenheten kring Sveriges snabbast ökande cancerform och hur man kan skydda sig. Bland annat har informationsfilmer riktade för olika målgrupper tagits fram.

Sydöst
”Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen”

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker att det har många fördelar. Det går till exempel mycket snabbare att förbereda mottagningsbesök och multidisciplinära konferenser när all relevant information finns samlad på ett ställe.

Samverkan
Trombos och blödning – ny bilaga i Nationellt vårdprogram akut onkologi

Patienter med cancer har ökad risk för framför allt venös men även arteriell trombos. Trombos kan även vara det första symtomet på en underliggande cancersjukdom. Den nya bilagan samlar kunskapen inom området, för att bidra till mer jämlik och bättre vård.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF, stöddokument och patientinformation till Min vårdplan

I dag går sex nationella vårdprogram, ett standardiserat vårdförlopp, två Min vårdplan för cancer och två stöddokument ut på remiss.

Samverkan
Goda exempel IPÖ – Intervju om IPÖ prostatacancer som gör framsteg i Växjö

I Växjö, på Kirurgkliniken, har man sedan en tid tillbaka lyckats med att implementera IPÖ fullt ut. Idag har kliniken alla sina patienter som är diagnostiserade med prostatacancer (2.300 stycken) registrerade i IPÖ.

Samverkan
"Min vårdplan barn oerhört viktig för föräldrar och närstående"

I september 2022 publicerades kunskapsstödet Min vårdplan för barn med akut lymfatisk leukemi (ALL). Det är ett verktyg som helt kan förändra barncancervården, menar Anna Herslow, närståenderepresentant i nationella arbetsgruppen för Min vårdplan ALL (barn). Hon är också mamma till Matteo som vid tre års ålder insjuknade i ALL.

Sydöst
Region Jönköpings Län startar organiserad testning av prostatacancer som pilotprojekt

I april startar Region Jönköpings län sitt pilotprojekt med organiserad testning av prostatacancer. Pilotprojektet görs för hela Sydöstra sjukvårdsregionen och resultatet från projektet kommer sedan att ligga till grund för provtagning i framtiden.

Samverkan
Mindre revidering av NVP Bröstcancer

Nytt beslut från NT-rådet angående trastuzumab deruxtecan (andra, istället för tredje linjens behandling).